A
Asfaltering av private veier - reglement for tilskudd

B
Barnehage - Ny plass og endring (KF-312)
Bistandsbehov sosiale aktiviteter/feriereiser
Bolig uten fast bosetting - erklæring
Bruk av Eliastunet

E
Egenerklæring konsesjonsfrihet
Elektronisk søknadsskjema stilling
Erstatning vinterskade på eng - søknadsskjema

F
Finansiell støtte til boligbygging - regelverk
Fritak kommunale avgifter - erklæring
Fritak renovasjonsgebyr
Fritak renovasjonsgebyr - fritidseiendom

G
Gebyrregulativ for saksbehandling iht. plan og bygningsloven

H
Helse og omsorgstjenester - søknadsskjema

I
Introduksjonsloven - søknadsskjema

K
Kommunale avgifter og gebyrer 2019
Kommunalt stipend 2019-2020
Kontantstøtte - søknadsskjema

L
Landbrukstilskudd - søknadsskjema
Legeerklæring reiserett transporttjenesten

M
Melding om valg av skole
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Motorferdsel i verneområder - søknadsskjema
Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding (KF-1027FK)

N
Nabovarsel

P
Plan og bygningsloven - søknad om dispensasjon

R
Regelverk kommunal brøyting private veger
Rekvisisjon av oppmålsforretning
Rekvisisjon av oppmålsforretning - unntatt søknadsplikt
Retningslinjer kultur og idrettsstipend PDF document ODT document
Retningslinjer og søknadsskjema tilskudd bevaringsverdige bygg/kulturminne

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skjøte
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass (KF-122B)
SMOK - Opptak og utmelding
Spesielle miljøtiltak jordbruk - søknad
Søknad om godkjenning av plan for bygging av landbruksvei
Søknad om godkjenning av plan for drenering
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Søknad om opprettelse av ny grunneiendom
Søknad om organisert beitebruk
Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket
Søknad om regionalt miljøtilskudd
Søknad om tilskudd til avløysing ved sykdom
Søknad om tilskudd til drenering
Søknad om tilskudd til skogkultur og utbetaling av skogfond
Søknad om tilskudd til SMIL-tiltak
Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder
Søknad om tilskudd til veibygging
Søknad på sommerjobb (KF-155-1046)
Søknad på stilling (KF-405C)
Søknadsskjema - Kommunal brøyting
Søknadsskjema fra leie til eie
Søknadsskjema gratis kjernetid-redusert foreldrebetaling barnehage PDF document ODT document

T
Tilskudd til enkeltarrangement - søknadsskjema
Tilskudd til skogkultur - søknadsskjema
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)(KF-111)

U
Utdanningsstipend
Utleie av lokaler
Utlevering av personopplysninger fra martrikkelen
Utlån av grill - leieavtale