OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN

Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 kunngjøres herved at følgende reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Rubetødnane Aust, plan ID 2017006. Beliggenhet: gnr. 9, bnr. 1, Sinnes. Grunneier: Signe Lise Årsland

Området er tidligere regulert gjennom reguleringsplan for Rubetødnane, plan ID 2002002.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på
http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2017006

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 02.04. – 14.05.19.

Eventuelle merknader til planen må være sendt innen 14.05.2019, og kan sendes via plandialog http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn. Merknader kan også sendes til post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.

ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Rådmannen har i delegert sak 19/216 den 01.04.2019 vedtatt endring av reguleringsbestemmelser for reguleringsplan Soleiknuten, del av gnr. 9, bnr. 14 m. fl., Sinnes, plan-ID 2016009.

Reguleringsplan for Øyne, plan-ID 2016005
Endring av reguleringsplanen for gnr.9, bnr.304, tomt 6. DS 19/188.

Reguleringsplan for Åsen, plan-ID 2011007
Endring av reguleringsplanen for gnr.7, bnr.159- tomt C11. DS 19/155

Rådmannen har i delegert sak 19/110 den 07.03.2019 vedtatt endring av områdereguleringsplan for Tonstad, plan-ID 2013003. Endringen gjelder del av gnr. 52, bnr. 395.

Reguleringsplan for Brende myrane, plan-ID 2005004
Endring av reguleringsplanen for gnr.19, bnr.103. DS 19/100