1. Reguleringsplan for Brende Heia, plan ID 2009008, Rådmannen har i delegert sak 19/102 vedtatt endring.

Endringen gjelder felt 3, tomt BF89.

Reguleringsbestemmelsene § 3, pkt. 3.05 får tilføyelsen:
For gnr. 7, bnr. 277, tomt BF89, er det tillatt med anneks med BYA 28,6 m2, og samlet sett skal frittliggende tilleggsbebyggelse ikke overskride BYA=62,3m2.

  1. Reguleringsplan for Sinneslia Teig 1, Plan ID 2015007, rådmannen har i delegert sak 19/23 vedtatt endring.

Endringen gjelder følgende:

  • Flytting av vei Skv5.
  • Ta ut del av nordre løypetrase og regulere inn rasteplass / voll LNFf_13 mellom vei og skiløype på strekning som er attraktiv for rasting ved hovedløypa.
  • Tomt 6 - justering av byggegrenser og etablering av atkomstveg.
  • Endre bestemmelser vedrørende universell utforming.
  • Endring av eksisterende rekkefølgebestemmelse mht. innslagspunkt ved brukstillatelse/ferdigattest.
  • Endring av bestemmelse vedrørende mulighet for oppføring av to frittliggende hytter (felles tomt – kun tillatt med seksjonering) på tomtene 1, 9, 22 og 25.
  • Deling av tomt 30 til tomt 30A og 30B.
  • Tilføyelse i bestemmelsene for «Busetnad og anlegg» ved at tilleggsbygg tillates plassert utenfor byggegrense inntil 1 m fra eiendomsgrense.

Vedtakene kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

Når planene er ferdigstilt vil de bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no

Tonstad, 05.03.19

Enhet for arealforvaltning