Arbeidet med Trafikksikkerhetsplan for Sirdal 2019-2024 er godt i gang. Det jobbes blant annet med informasjon og innspill til og fra skolene.

God trafikksikkerhet er viktig for alle som bor og ferdes i kommunen vår. Det vil derfor være til stor hjel p med innspill fra alle som har kjennskap til små og store tiltak som kan bidra til tryggere ferdsel i Sirdal.

Planen skal være et redskap for skape trygge og aktive innbyggere i Sirdal. Den skal inneholde en handlingsdel med prioriteringslister for tiltak. Alle innspill til tiltak vil bli vurdert og prioritert. Om innspillene blir gjennomført er avhengig av mange forhold, noen tiltak er enkle å utføre og trenger små ressurser, andre tiltak er mer kompliserte og trenger lengre tid og større investeringsmidler. Noen tiltak vil også være avhengig av andre, som for eksempel tiltak på fylkesvei.

Målet med trafikksikkerhetsplan er å øke innsatsen og fokus på trafikksikkerhetsarbeid. I forbindelse med planarbeid jobbes det også med kriterier fra Trygg Trafikk for å bli godkjent som Trafikksikker kommune. Det innebærer at trafikksikkerhetsarbeid har fokus i alle etater og blant annet krav om trafikk- og sykkelopplæring i skoler og barnehager.

En godkjent trafikksikkerhetsplan og godkjenning som trafikksikker kommune vil gjøre det lettere å søke om fylkesmidler og nasjonale midler til trafikksikkerhetsarbeid.

Send innspill innen 2.5.2019 til post@sirdal.kommune.no  mrk: innspill til trafikksikkerhetsplan

Det kan også sendes til leder i arbeidsgruppa egil.netland@sirdal.kommune.no eller folkehelsekoordinator: ingeborg.selma.kvaeven@sirdal.kommune.no