Utskrift

Råd og Utvalg

Endret

Registeret ajourføres i hovedsak etter hvert valg. Sentralarkiv / Politisk sekretariat er ansvarlig for ajourføring. Eventuelle feil og mangler bes meldes dit. tlf. 38 37 90 18. Ved å klikke på et utvalg vil du få opp utvalgets sammensetning

 

 

                                                                     Administrasjonsutvalget
                                                                     Agder Energi
                                                                     ASVO - representantskap
                                                                     Barnerepresentant
                                                                     Byggeskikknemnda
                                                                     Eldrerådet
                                                                     Forliksrådet
                                                                     Formannskap
                                                                     IKAVA's representant
                                                                     Interkommunal dyrevernsnemnd
                                                                     Interkommunal revisjon
                                                                     Interkommunalt renovasjonsselskap IRS
                                                                    Jordskiftedommere
                                                                    Kirkelig fellesråd - formannskapets representant
                                                                    Klientutvalget
                                                                    Kommunal heimevernsnemnd
                                                                    Kommunens kriseledelse
                                                                    Kommunenes sentralforbund KS
                                                                    Kommunestyret
                                                                    Konfliktrådets referansegruppe
                                                                    Kontrollutvalg for omsetning av alkohol
                                                                    Kontrollutvalg
                                                                   Lagrettsmedlemmer og meddommere for Gulating lagmannsrett
                                                                    Lister friluftsråd
                                                                    Listerrådet
                                                                    Meddommere i herredsretten
                                                                    Møtefullmektiger til forliksrådet (Ikke valgt for 2011-2015 enda)
                                                                   Overtakstnemnd for verker og bruk
                                                                   Partiformenn
                                                                   Politiråd
                                                                   Representantskapet IRS Miljø IKS
                                                                   Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
                                                                   Samarbeidsutvalg Sinnes skule
                                                                   Samarbeidsutvalg SMOK (Sirdal kultur- og musikkskole)
                                                                   Samarbeidsutvalg Tonstad barnehage
                                                                   Samarbeidsutvalg Tonstad skule
                                                                   Samarbeidsutvalg Øvre Sirdal barnehage
                                                                   Styret for verneområde i SVR
                                                                   Skjønnsmenn
                                                                  Takstnemnd for verker og bruk
                                                                  Takstutvalg for andre eiendommer
                                                                   Takstutvalg for jord- og skogbrukseiendommer
                                                                   Utvalg for oppvekst og levekår
                                                                   Utvalg for teknikk, landbruk og miljø
                                                                   Valgnemnd
                                                                   Villreinnemnda for Setesdalsområdet
                                                                   Vinterlandbruksskolen på Jæren