Utskrift

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn og godkjenning av mindre endring

SIRDAL KOMMUNE

OFFENTLIG ETTERSYN

 

Karttjenester AS har på vegne av Børge og Øivind Tjørhom fremmet reguleringsplan for for Hagebakkane hytteområde, beliggenhet: gnr. 17, bnr. 2, Skreå.

Hagebakkane

Plan-ID 1046 2015003 

Grunneier: Øivind Tjørhom 

Melding om oppstart dato: 01.06.2015  

Rådmannen fattet den 07.07.2016 delegert vedtak i sak 16/436 om å legge planen ut til offentlig ettersyn.  

Reguleringsformål: Formålet med planen er utbygging av fritidsboliger.

Planforslaget inneholder 2 eksisterende hytter, 11 nye enkelthytter (to av disse tomtene er godkjent i tidligere plan ID 1996008), uteoppholdsareal og lekeplass, atkomstveger, parkering, VA-anlegg og EL-anlegg. 

Dokumenter:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedtak 1. gangsbehandling 

Planforslaget tilgjengelig på kommunens hjemmeside på www.sirdal.kommune.no og Servicetorget, Rådhuset, i tiden 12.07.16 - 05.09.16.  

Eventuelle uttalelser/merknader til planen må være sendt innen 05.09.16 til Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Utvalg TLM fattet den 21.06.2016 vedtak i sak 16/73 om mindre endring av reguleringsplan Åsen, plan ID 2011007. Endringen gjelder atkomstveg til eiendommene gnr. 7, bnr. 25-29.

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages. Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder er klageinstans.

 For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

 Når planen er korrigert vil den bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no. 

Tonstad, 12.07.2016

Arealforvaltning

Utskrift

Godkjent reguleringsplan

SIRDAL KOMMUNE (logo)

REGULERINGSPLANER

Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at Sirdal  kommunestyre har godkjent følgende plan:

 1. Detajreguleringsplan for relokalisering av Grubeli rehabiliteringssenter, Bjørnestad – plan ID 2015001.

  Vedtatt av kommunestyret 23.06.2016 i K-sak 16/78.

  Planen berører følgende eiendommer:

  gnr.28, bnr. 29 og 30 hjemmelshaver Ålgård Baptistmeninghet

  gnr. 28, bnr. 5 - hjemmelshaver Peder Bjørnstad

  gnr. 28, bnr. 1 – hjemmelshaver John Olav Bjørnestad

  Fylkesveg 42 – hjemmelshaver Vest-Agder fylkeskommune

  Formålet med planen er å tilrettelegge for flytting av Grubeli rehabiliteringssenter fra Grubeli på Tonstad til Bjørnestad. Bakgrunnen for flyttingen er energiutbyggingen på Ertsmyra og avtale med Statnett.

  Grubeli-senteret er et tilbud innenfor rusvernomsorg som drives og eies av Ålgård Baptistmenighet.

  Planforslaget inneholder:

 • bygningsmasse for beboelse, administrasjon, kjøkken/spisesal,aktiviteter/arbeidstrening, lager samt privat museum

 • kjøreveger, parkering, gatetun og gangveger

 • friluftsformål

 • landbruksformål

 • renovasjonsanlegg mv.

I tillegg kunngjøres følgende mindre endring:

 1. Mindre endring av reguleringsplan for Solheim – Donsen felt A, område 45 - plan ID 2005003.

 Delegert vedtak den 24.06.2016 i sak 16/430.

Bestemmelsene punkt 3.2.1 b) tilføyes følgende:

o Maksimalt T-BRA skal ikke overstige 132 m2 for festenummer 73 (8/1/73).

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. §  1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages. Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal  kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

Når planene er ferdigstilt vil de bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no.

Sirdal kommune

4440 Tonstad 

08.07.2016

Utskrift

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn:

I henhold til kommunestyrevedtak K-25/07 og plan- og bygningsloven kap 17 er det fremforhandlet følgende

utbyggingsavtale:

Utbyggingsavtale for fritidsbebyggelse, Furåsen. Gnr 10, bnr. 11. Grunneier Tore Inge Tjørhom.

Utbyggingsavtalen er knyttet til reguleringsplan med plan ID 2014006.

Utbyggingsavtalen er lagt ut i perioden 01.07.15 – 26.08.15.

Dokument:

Utbyggingsavtale Furåsen

Eventuelle merknader/uttalelser til utbyggingsavtalen må være sendt innen 26.08.16 til

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Sirdal kommune, Arealenheten, Rådhuset, 4440 Tonstad.

Utskrift

Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Furåsen hyttefelt, Tjørhom

OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN FURÅSEN HYTTEFELT, TJØRHOM

Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 og 11 kunngjøres herved at følgende plan legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljreguleringsplan for Furåsen hyttefelt, gnr. 10, bnr 11, plan ID 2014006.

Rådmannen fattet den 01.06.16 på delegasjon, vedtak i sak 16/222 om å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsformål: Formålet med planen er en fortetting av området med 20 nye tomter for fritidsbebyggelse.

Forhold til overordnet plan: I kommunedelplan for Sinnes-Tjørhom er dette området lagt inn som fritidsbebyggelse – fremtidig.

Ved vedtak av plan med ID 2014006 vil sammenfallende del av plan med ID 1997002 bli opphevet.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på Rådhuset, Servicetorget og på kommunens hjemmeside www.sirdal.kommune.no i tiden 01.07.16 – 26.08.16.

Plandokumenter:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Formingsveileder

Særutskrift vedtak

Furåsen 3D

Eventuelle uttalelser/merknader til planen eller utbyggingsavtalen må være sendt innen 26.08.16 til Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Arealforvaltning