Utskrift

offentlig ettersyn reguleringsplan Plan-ID 2016005

Under henvisning til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 kunngjøres herved at følgende plan legges ut til offentlig ettersyn:
Reguleringsplan for Øyne, beliggenhet: gnr. 9, bnr. 12, Sinnes
PlanID 2016005
Grunneier: Tor Sigve Vik
Melding om oppstart dato: 08.06.16
Rådmannen fattet den 14.07.17 delegert vedtak i sak 17/542 om å legge planen ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsformål:

Formålet med planen er forlengelse av eksisterende vei ned til søndre del av planområdet, flytting av en tomt, en fortetting av området med 3 nye tomter, samt tilrettelegge for tilkobling av flere av de eksisterende hyttene til kommunalt vann- og avløp.

I følge kommuneplan: kommunedelplan Sinnes-Tjørhom.
Sirdal kommune har tatt i bruk verktøyet plandialog. Planforslaget med tilhørende dokumenter er vedlagt, og i tillegg tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2016005 i tiden 14.07.17 – 01.09.17.

Tilhørende dokumenter finner du ved å klikke på boksen «vis dokumenter» og velge:

bilde4

Eventuelle merknader kan sendes via plandialog, epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller til Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad. Merknader må være sendt innen 1. september 2017.

Tonstad, 14.07.2017
Sirdal kommune

Enhet for arealforvaltning

Utskrift

Offentlig ettersyn reguleringsplan Plan-ID 2014009

Under henvisning til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 kunngjøres herved at følgende plan legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Soleiknuten, beliggenhet: gnr. 9, bnr bnr. 14, 246-252, Sinnes.
Plan-ID 1046 2016009
Grunneier: Laila Helleberg og Soleiknuten Eiendom AS

Melding om oppstart dato: 14.10.2016                    

Rådmannen fattet den 11.07.2017 delegert vedtak i sak 17/531 om å legge planen ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsformål:

Formålet med planen er utbygging av 124 nye fritidsboligenheter. I tillegg atkomstveger, parkering, ski- og turløyper, næringsområde, lek- og friluftsformål mv.
Ifølge kommuneplan: kommunedelplan Sinnes-Tjørhom.

Sirdal kommune har tatt i bruk verktøyet plandialog. Planforslaget med tilhørende dokumenter er vedlagt, og i tillegg tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2016009 i tiden 13.07.17 – 30.08.17.

Tilhørende dokumenter finner du ved å klikke på boksen «vis dokumenter» og velge:

bilde3

Eventuelle merknader kan sendes via plandialog, epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller til

Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad. Merknader må være sendt innen 30. august 2017.

Tonstad, 12.07.2017
Sirdal kommune

Enhet for arealforvaltning

Utskrift

offentlig ettersyn reguleringsplan Plan-ID 2016004

Under henvisning til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 kunngjøres herved at følgende plan legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Svartevatn sør næringsområde, beliggenhet: gnr. 10, bnr 6 m.fl., Tjørhom.

Plan-ID 1046 2016004

Grunneier: Jon Terje Tjørhom mfl.
Melding om oppstart dato: 24.05.2016.                  
Rådmannen fattet den 11.07.2017 delegert vedtak i sak 17/528 om å legge planen ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsformål:

Formålet med planen er å regulere næringsområde samt avkjørsel/adkomst til området.

Ifølge kommuneplan: kommunedelplan Sinnes-Tjørhom, del av område 156.

Sirdal kommune har tatt i bruk verktøyet plandialog. Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2016004
i tiden 13.07.17 – 30.08.17.

Tilhørende dokumenter finner du ved å klikke på boksen «vis dokumenter» og velge:

bilde2

Eventuelle merknader kan sendes via plandialog, epost til  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller til Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad. Merknader må være sendt innen 30. august 2017.

Tonstad, 12.07.2017
Sirdal kommune

Enhet for arealforvaltning

Utskrift

Offentlig ettersyn reguleringsplan Plan-ID 2014005

Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 kunngjøres herved at følgende plan legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for GP-området, beliggenhet: Tjørhom gnr. 10, bnr.14 m/fl.

Plan-ID 1046 2014005
Grunneier: Geir Helge Tjørhom m.fl.
Melding om oppstart dato: 10.07.2014 – varslet samtidig med reguleringsplan kryss fv. 45 Sinnes samt gang – og sykkelveg mot Tjørhomfjellet.                  
Utvalg TLM fattet den 09.05.2017 vedtak i sak 17/58 om å legge planen ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsformål:

Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til

ulike behov, samt videre drift av bensinstasjon og butikk. Det legges også til rette for renovasjonsområde, infrastruktur samt forbedring av trafikkforholdene.
 
Områdene rundt butikken gis bedre rammer og sikrer bedre trafikksikkerhet for alle
trafikanter. Biltrafikken ledes mot sør. Pumpene til bensinstasjonen reguleres i sør
hvor det er bedre manøvreringsareal. I tillegg er det regulert en parkeringsplass
for butikken som også kan benyttes av allmennheten. 

Atkomst til de forskjellige formålene i planområdet og bakenforliggende eiendommer og rettighetshavere er sikret med regulert felles privat veg.

Ifølge kommuneplan: kommunedelplan Sinnes – Tjørhom.

Planforslaget som nå fremmes er tilpasset vedtatt reguleringsplan fra Statens Vegvesen «Fv. 45 Kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet».

Sirdal kommune har tatt i bruk verktøyet plandialog. Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2014005

i tiden 13.07.17 – 30.08.17.

Tilhørende dokumenter finner du ved å klikke på boksen «vis dokumenter» og velge:

bilde1

Eventuelle merknader kan sendes via plandialog, epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller til

Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad. Merknader må være sendt innen 30. august 2017.

Tonstad, 12.07.2017
Sirdal kommune

Enhet for arealforvaltning