Utskrift

Utlysning av boligtomter - Myraleitet III

LEDIGE BOLIGTOMTER I SIRDAL KOMMUNE

Sirdal kommune har nå kommunale tomter i boligområde Myraleite III på Sinnes ut for salg. Tomtene er klare til opparbeidelse og bebyggelse innen kort tid.

Feltet har 14 tomter som er regulert til eneboliger og disse varierer i størrelse fra 790 m2 til 1140 m2. Tomter tildeles i tråd med reglement for tildeling av kommunale boligtomter.

Pris er satt til kr. 510.000,- per tomt. Prisen justeres årlig etter konsumprisindeksen. Oppmålings- og tinglysningsgebyr, dokumentavgift samt påkoblingsavgift for vann og avløp kommer i tillegg.

Sirdal kommune har et reglement for finansiell støtte til boligbygging. I medhold av dette kan det søkes om finansiell støtte med inntil kr. 300.000,- for oppføring av ny bolig. Begge de omtalte reglementene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Sirdal kommune, Vest-Agder trådte i kraft 28. juni 2010 og gjelder for området, det vil si det er boplikt. Forskriften er tilgjengelig på lovdata.

Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt gjenstår å legge vann- og avløpsledninger frem til tomt 14. Dette ferdigstilles våren 2017. Det vil også være gjerdeplikt for tomtekjøper mot gnr. 9, bnr. 6.

Sirdal kommune har også ledige boligtomter i Sølvbekken på Tonstad og en boligtomt på Myraleite II på Sinnes.

Tomtene tildeles fortløpende etter søknad.

Flere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til servicetorget tlf. 38379000. Søknadskjema kan også lastes ned under. Der finner man også annen informasjon. 

Søknadsskjema - reglement - kontrakt.PDF

Kart.pdf

Utskrift

OFFENTLIG ETTERSYN

ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN TONSTAD – PLAN ID 2013003.

Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 kunngjøres herved at endring av områdereguleringsplan Tonstad legges ut til offentlig ettersyn.
Oppstart av planarbeidet ble meldt den 20.02.2017.
Utvalg teknikk, landbruk og miljø fattet i sak 17/50 den 05.04.2017 vedtak om å legge endring av områdereguleringsplanen ut til offentlig ettersyn.
Det er søkt om følgende endring:
Reguleringsformålet på eiendommen gnr. 52m bnr.196 ønskes endret fra bolig i gjeldende plan til offentlig/privat tjenesteyting.
Dette medfører følgende endring i bestemmelsene for offentlig/privat tjenesteyting for området T3:
Område T3 skal benyttes til museum/kulturformål og omsorgsboliger. I området tillates oppført bygg som naturlig inngår i denne bruken.
Mønehøyden for omsorgsboliger skal ikke overstige 9 m i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
Reguleringsbestemmelsen § 12.1 omhandler parkering /atkomst.
Det legges opp til en p-plass pr boenhet for omsorgsboligene. I § 12.1 i gjeldende bestemmelser er det lagt opp til krav om 2 parkeringsplasser pr. bolig/leilighet.
Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på Rådhuset, Servicetorget og på kommunens hjemmeside www.sirdal.kommune.no i tiden 25.04 – 06.06.17.
Eventuelle merknader til planen må være sendt Sirdal kommune, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Sirdal kommune, Arealenheten, Rådhuset, 4440 Tonstad innen 06.06.2017.
 
 
 

 

Utskrift

Reguleringsplaner - offentlig ettersyn og godkjenning av mindre endring

SIRDAL KOMMUNE

OFFENTLIG ETTERSYN

 

Karttjenester AS har på vegne av Børge og Øivind Tjørhom fremmet reguleringsplan for for Hagebakkane hytteområde, beliggenhet: gnr. 17, bnr. 2, Skreå.

Hagebakkane

Plan-ID 1046 2015003 

Grunneier: Øivind Tjørhom 

Melding om oppstart dato: 01.06.2015  

Rådmannen fattet den 07.07.2016 delegert vedtak i sak 16/436 om å legge planen ut til offentlig ettersyn.  

Reguleringsformål: Formålet med planen er utbygging av fritidsboliger.

Planforslaget inneholder 2 eksisterende hytter, 11 nye enkelthytter (to av disse tomtene er godkjent i tidligere plan ID 1996008), uteoppholdsareal og lekeplass, atkomstveger, parkering, VA-anlegg og EL-anlegg. 

Dokumenter:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedtak 1. gangsbehandling 

Planforslaget tilgjengelig på kommunens hjemmeside på www.sirdal.kommune.no og Servicetorget, Rådhuset, i tiden 12.07.16 - 05.09.16.  

Eventuelle uttalelser/merknader til planen må være sendt innen 05.09.16 til Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. .

 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Utvalg TLM fattet den 21.06.2016 vedtak i sak 16/73 om mindre endring av reguleringsplan Åsen, plan ID 2011007. Endringen gjelder atkomstveg til eiendommene gnr. 7, bnr. 25-29.

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages. Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder er klageinstans.

 For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

 Når planen er korrigert vil den bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no. 

Tonstad, 12.07.2016

Arealforvaltning

Utskrift

Godkjent reguleringsplan

SIRDAL KOMMUNE (logo)

REGULERINGSPLANER

Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at Sirdal  kommunestyre har godkjent følgende plan:

 1. Detajreguleringsplan for relokalisering av Grubeli rehabiliteringssenter, Bjørnestad – plan ID 2015001.

  Vedtatt av kommunestyret 23.06.2016 i K-sak 16/78.

  Planen berører følgende eiendommer:

  gnr.28, bnr. 29 og 30 hjemmelshaver Ålgård Baptistmeninghet

  gnr. 28, bnr. 5 - hjemmelshaver Peder Bjørnstad

  gnr. 28, bnr. 1 – hjemmelshaver John Olav Bjørnestad

  Fylkesveg 42 – hjemmelshaver Vest-Agder fylkeskommune

  Formålet med planen er å tilrettelegge for flytting av Grubeli rehabiliteringssenter fra Grubeli på Tonstad til Bjørnestad. Bakgrunnen for flyttingen er energiutbyggingen på Ertsmyra og avtale med Statnett.

  Grubeli-senteret er et tilbud innenfor rusvernomsorg som drives og eies av Ålgård Baptistmenighet.

  Planforslaget inneholder:

 • bygningsmasse for beboelse, administrasjon, kjøkken/spisesal,aktiviteter/arbeidstrening, lager samt privat museum

 • kjøreveger, parkering, gatetun og gangveger

 • friluftsformål

 • landbruksformål

 • renovasjonsanlegg mv.

I tillegg kunngjøres følgende mindre endring:

 1. Mindre endring av reguleringsplan for Solheim – Donsen felt A, område 45 - plan ID 2005003.

 Delegert vedtak den 24.06.2016 i sak 16/430.

Bestemmelsene punkt 3.2.1 b) tilføyes følgende:

o Maksimalt T-BRA skal ikke overstige 132 m2 for festenummer 73 (8/1/73).

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. §  1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages. Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal  kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

Når planene er ferdigstilt vil de bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no.

Sirdal kommune

4440 Tonstad 

08.07.2016

Utskrift

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn:

I henhold til kommunestyrevedtak K-25/07 og plan- og bygningsloven kap 17 er det fremforhandlet følgende

utbyggingsavtale:

Utbyggingsavtale for fritidsbebyggelse, Furåsen. Gnr 10, bnr. 11. Grunneier Tore Inge Tjørhom.

Utbyggingsavtalen er knyttet til reguleringsplan med plan ID 2014006.

Utbyggingsavtalen er lagt ut i perioden 01.07.15 – 26.08.15.

Dokument:

Utbyggingsavtale Furåsen

Eventuelle merknader/uttalelser til utbyggingsavtalen må være sendt innen 26.08.16 til

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Sirdal kommune, Arealenheten, Rådhuset, 4440 Tonstad.