Under henvisning til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 kunngjøres herved at følgende plan legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Gravatn hyttefelt, gnr. 11, bnr. 3 og 5, Handeland
PlanID 1046 2016010
Grunneiere: Astri Andreassen og Signy Torfrid Surdal

Rådmannen har i delegert sak 17/110 av 29.12.2017 fattet vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsformål:
Formålet med planen er å flytte avkjørsel ca 20 meter mot øst i forhold til gjeldende plan, og tilrettelegge for parkering på egen grunn for gnr. 11, bnr. 3. I tillegg ønskes en fortetting med to tomter for gnr. 11, bnr. 5.

I følge kommunedelplan Sinnes-Tjørhom.

Sirdal kommune har tatt i bruk verktøyet plandialog. Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2016010  i tiden 11.01.18 – 22.02.18.

Eventuelle merknader kan sendes via plandialog, epost til post@sirdal.kommune.no eller til Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad. Merknader må være sendt innen 22. februar 2018.