Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 kunngjøres herved at følgende reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn:

Reguleringsplan for Ertsmyran næringsområde, plan ID 2018002. Beliggenhet: gnr. 49, bnr. 2, og flere bnr. på gnr. 48 og gnr. 52 – Josdal og Tonstad.

Området er i kommunedelplan Sirdal sør avsatt med formål næring, N5 – Område N5 er noe justert i planforslaget. Det er også valgt å legge inn næring/tjenesteyting (N/T1) fordi man da kommer nærmere spillvarmeuttaket fra Statnett sitt anlegg.  På Tonstadtippen legges det til rette for produksjonsanlegg for settefiskanlegg

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2018002

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 20.05. – 01.07.19.

Eventuelle merknader til planen må være sendt innen 01.07.2019, og kan sendes via plandialog http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn  Merknader kan også sendes til post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.

Tonstad 20.05.2019

Enhet for arealforvaltning