Utskrift

Kommuneplan

 DSCF1204
 
Kommuneplanens arealdel for området Ådneram til og med Lunde - godkjent 2008
Kommunedelplan for Ådneram-Suleskard, Fidjeland-Kvæven, Sinnes-Tjørhom - godkjent 2008
Kommunedelplan Sirdal Sør - godkjent 2013
 
Plankartene finner du i  Planbase Sirdal kommune   
 
Utskrift

Planlegging - utarbeide reguleringsplan

Donsen

For å få tillatelse til tiltak iht plan- og bygningslovens § 20-1 kreves det hjemmel i plan.  Dersom det ikke er  hjemmel til tiltaket direkte i kommune-/kommunedelplan, vil det som hovedregel være krav om reguleringsplan.

Sjekkliste - krav til utarbeidelse av reguleringsplan

Reguleringsplaner som fremmes til behandling i Sirdal kommune må være i tråd med krav i sjekklisten.

Sjekkliste risiko og sårbarhet i arealplanlegging

Det er utarbeidet felles sjekkliste for Listerkommunene.  Vi gjør oppmerksom på at denne skal være et vedlegg til selve ROS-analysen.

Vegnormal/retningslinjer for prosjektering av private veger

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det følge med prosjektering for veger og parkeringsplasser.  Disse skal som hovedregel være i tråd med kommunens retningslinjer.

Utbyggingsavtale

Sirdal kommune har fattet vedtak om innføring av utbyggingsavtaler, jfr. plan- og bygningsloven kap. 17.  Vi anbefaler at utbyggingsavtale følger parallelt med planprosessen.

Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtale Sirdal kommune

Kvalitet i hyttebygging i Sirdal

Rapport hvor man har sett på gode og dårlige eksempler av utbygging.

 

Utskrift

Skal du "iverksette tiltak"?

Frank 2 

 
Nye byggeregler trer i kraft fra 01.07.2015:
 
 
 
 
 Du skal iverksette tiltak som krever nabovarsling. Da trenger du:
 
 
 Du skal søke om tiltak som ikke krever ansvarsrett. Hva er det? Du trenger:
 
    + Nabovarslingtomrer. (For skjema se ovenfor).
    + Tegninger
    + Situasjonsplan, terrengsnitt
 
 Du skal søke om  tiltak som krever ansvarsrett. Du trenger:
 
    +Nabovarsling. (For skjema se ovenfor).
    + Søknad om ansvarsrett side 1 og side 2 med gjennomføringsplan.
    + Matrikkelopplysninger side1 og side2
 
 Tiltaket ditt begrenses av reguleringsplan, og du ønsker å søke om dispensasjon. Du trenger:
 
    + Nabovarsling. (For skjema se ovenfor).
    + Kart som viser berørt areal. Andre vedlegg som situasjonsplan, terrengsnitt og tegninger kan avhengig av tiltaket ditt være nødvendig.
 
Delingspakke: Du skal opprette en grunneiendom. Du trenger:
 
    + Nabovarsling. (For skjema se ovenfor).
 
Bruksendring - informasjon til tiltakshaver og søker:
 
 
 
 
 

Annen informasjon av mulig interesse innenfor området bygg og eiendom:

Generell informasjon fra norge.no