images/phocagallery/diverse/helsehusettopp.png
Utskrift

Nytt legevaktnummer: 116 117 fra 01.09.15.

Nasjonalt legevaktnummer 116 117

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen først.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

Fastlegen din i åpningstiden

Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente

113 når det er akutt og står om liv

 

Fastlegen kan også gi hjelp raskt

Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt forverring.

Hva kan legevakten gjøre for deg

Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Legevaktene i Norge er ulikt organisert. I alle kommuner skal det alltid være minst en lege på vakt. Når du bruker tjenester fra legevakt, skal du betale en egenandel.

De fleste steder i landet forventes det at du ringer legevaktsentralen for vurdering før du eventuelt avtaler å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.

Når du kommer til legevakten, må du alltid ta kontakt med personalet slik at de kan gjøre en rask vurdering av hvor mye det haster. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, trenger legevakten opplysninger om personalia, adresse, hvorfor du henvender deg, tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Slik kommer du i kontakt med legevakten

Ring det sekssifrede nummeret 116 117 eller det lokale legevaktnummeret. Begge besvares døgnet rundt ved legevaktsentralen.

Hvis du trenger å komme i kontakt med legevakten et annet sted i landet enn der du oppholder deg, kan du bruke det lokale nummeret. Sjekk kommunens nettside eller nummeropplysningstjenester.

Når skal du ringe 113

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp 113:

 • Nye lammelser i ansikt eller arm
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme.
Utskrift

Helsestasjon i Sirdal

I Sirdal kommune er helsestasjonene på Tonstad og Tjørhom lokalisert på helsehusene i området. Helsestasjonen på Tonstad har åpent hver dag, og er bemannet med helsesøster, sykepleier med videreutdannelse innen psykiatri ift barn og unge, helsestasjonslege og jordmor. Vår viktigste samarbeidspartnere er foreldrene, men vi samarbeider også med kommunefysioterapeut, ergoterapeut, barnehager og skoler, PPT, ABUP, ruskonsulent, barnevern og spesialisthelsetjenesten. Helsestasjonen på Tjørhom har åpent første mandag i måneden, og ved behov utenom dette.

Utskrift

NYE RUTINER OG PRISER PÅ LEGEKONTOR OG HELSESTASJON

GJELDENDE FRA 1. JUNI 2014.

 
Det ble vedtatt i økonomiplanen at det skal fremmes en sak der man ser på priser på tjenester ved helsestasjon og legekontor som det ikke tidligere er krevd betaling for.
 
På bakgrunn av dette vedtaket har enhet for helse hatt en gjennomgang av dagens betalingssatser, hvilke tjenester det betales for og muligheter for endringer i rutinene.
 
En gjennomgang av betalingssatsene og betalingsrutinene har også vært foreslått som et tiltak i forbindelse med budsjettarbeidet i enheten for å se på muligheter for en økt inntjening.

 

Utskrift

Frisklivsentralen

Frisklivssentralen er en del av kommunehelsetjenesten og gir tilbud innen helsefremmende- og forebyggende helsetjenester, primært innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppa er personer som har behov for støtte til å endre levevaner.

frisklivssentralen


Frisklivssentralen tilbyr :
Helsesamtaler, Bra Mat kurs, fysisk aktivitet, røykeslutt og prosjekter som f.eks følgesvenn på skoleveien og fokus på en sunnere skolekantine.
Frisklivssentralen er organisert i en frisklivsgruppe bestående av forskjellig helsepersonell og kontaktperson er Inger Marie Rokstad mob 482 86 037
Utskrift

Ambulanse

Ring 113 for medisinsk nødhjelp. Da kommer du til Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) hvor sykepleiere med spesialkompetanse svarer deg i telefonen og sender ambulanse, lege eller luftambulanse etter vurdering av skadens omfang og alvorlighetsgrad. Snakk rolig og gi opplysninger i denne rekkefølgen:

1. Navn og adresse
2. Oppgi telefonnummeret du ringer fra 
3. Forklar situasjonen
 
For døve: ring 1412 - medisinsk nødnummer til teksttelefonen.
 
Utskrift

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi

Fysio og ergoterapitjenesten er selvstendig tjenester som er en del av Sirdal kommunes helsetilbud.fysio Kommunefysioterapeut og kommuneergoterapeut har sine lokaler på Sirdalsheimen men gir et tilbud i hele distriktet. Her blir det tilbudt undersøkelser og hjelp til mennesker som har problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. Terapeutene jobber sammen med den det gjelder for å finne tiltak og god løsninger for den enkelte. En driver og med helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet er å redusere antall risikofaktorer som kan føre til nedsatt helse.
Utskrift

Velkommen til psykisk helsetjenester i Sirdal kommune.

Pr. vår 2013 er det 3, 4 årsverk fordelt på 6 personer som yter tjenester til både barn og unge, og voksne som har psykiske lidelser og til mennesker som har rusrelatertepsyk problemer eller begge deler.
 
Vi forholder oss til den enkeltes aktuelle livssituasjon og i samarbeid blir vi enige om hvilken hjelp/ tjeneste som gis. Pårørende får også tilbud om hjelp.
Vi har en helhetstenkning ( fysisk, psykisk, sosial og åndelig behov). Vi tar sikte på å bevisstgjøre og styrke den enkeltes ressurser. Utfordringene vil vi sammen forsøke å løse, redusere og / eller akseptere. Sammen utarbeides det en individuell plan når dette er ønskelig. 
 
 
 
 

Annen informasjon av mulig interesse innen temaet Helse/lege:

Generell informasjon om helsetjenester i NorgeSykehjemstjenesten i Sirdal.