SIRDALSGODER

I Sirdal finnes det særskilte ordninger med goder for innbyggerne og for næringslivet. Denne folderen inneholder en oversikt av disse ordningene.

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med servicetorget, tlf. 38379041. Sirdal er gjennom kåring rangert til en av landets beste kommuner å bo i!

GENERELT

Salg av konsesjonskraft til husstandene – 0,13 kr/kWh inntil 15000 kWh/år.
Legedekningen er god – egen vaktordning i kommunen
Ambulansetjenesten er god – egen ordning i kommunen – høy bemanningsfaktor
Rimelige boligtomter i kommunale felt
Tilskudd til restaurering av bevaringsverdige bygg
Veglys – godt utbygd over hele kommunen
Breiband og fiber er godt utbygd. Tettstedene har tilbud om tilkobling av fiber.
Båthavn med billig leie.
Gamle skolehus står til disposisjon for grendene

GRATIS

• bruk av gymsal og utstyr på skolene ved trening
• gode treningsforhold, kunstgressbane, ballbaner, løypenett mv.
 

SUBSIDIERT

• treningsrom (styrkerom) – Tonstad og Sinnes

FAMILIE/ BARN

Søskenmoderasjon i barnehagene 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3.
God bemanningsnorm i barnehagene.
 

UNGDOM

Elevstipend - kr. 4.392 pr. semester, tildeles etter søknad 16 ganger.
Ungdomsklubben - 13 -18 år
Sommerjobb (alle som er ferdige med 10.kl. får tilbud om sommerjobb i 3 uker)
 

SUBSIDIERT

• Middagsutkjøring
• Trygghetsalarm
• Ambulerende vaktmester
 

PSYKISK HELSEVERN

Dagtilbud Litlemohagen treffsenter

LAG OG FORENINGER

Gratis bruk av kommunale bygg for lokale lag og foreninger
Tilskudd til oppstart, investeringer, utstyr og drift

NÆRING

Kraftfondet:
Bedriftsrettet del styres av Sirdalsvekst KF (finansieres av kommunen - 3,5 mill.)
- tilskudd og lån
- bedriftsrådgivning

Strategisk del - kommunen v/næringssjefen

- billig kraft til næring kr 0,18 øre/kWh
- tilskudd for tiltak som ikke er rent bedriftsrettet, f.eks infrastruktur
- billige næringstomter

LANDBRUK MV.

Tilskudd landbruk i henhold til eget regelverk
Tilskudd til skogsveier – forutsetter lønnsomme investeringer
Tilskudd til fiskekultivering – skjellsand og utsetting av fisk
Skuddpremie for rev