utarbeide reguleringsplan bilde_300x225

For å få tillatelse til tiltak iht plan- og bygningslovens § 20-1 kreves det hjemmel i plan.  Dersom det ikke er  hjemmel til tiltaket direkte i kommune-/kommunedelplan, vil det som hovedregel være krav om reguleringsplan.

 

Sjekkliste - krav til utarbeidelse av reguleringsplan

Reguleringsplaner som fremmes til behandling i Sirdal kommune må være i tråd med krav i sjekklisten.

SJEKKLISTE
KRAV TIL UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN
Sist revidert 03.11.2016

NB! Tema i sjekklisten er ikke uttømmende.

Sirdal kommune vil oppdatere sjekklisten kontinuerlig etter behov og planleggere må være forberedt på at det i planprosessen kan komme til nye krav.

 

Nr

1.

Sak

Oppstartsmøte – PBL § 12-8

Frist for gjennomføring

Ansvar for oppfølging

1.1

Anmodning om oppstartsmøte

 • sendes pr. e-post til kommunen v/arealforvaltning i god tid før ønsket møtetidspunkt
 • kort beskrivelse av plan: formål, avgrensing, forhold til kommuneplan, gjeldende planer, kart mv. Beskrivelsen må være slik at kommunen kan vurdere om det vil være krav om konsekvensutredning for planen, jfr Forskrift om konsekvensutredning.

Anmodning om

oppstartsmøte

Planlegger (regulant)

1.2

Opplysninger om planen:

 • navn på plan
 • navn på sted
 • gnr  ,   bnr
 • grunneier (e)
 • utbygger/forslagsstiller
 • planlegger (regulant)

 

 

1.3        Adresselister: (tiltakshaver(utbygger), planlegger (regulant), grunneier (e) –

        sendes inn ved anmodning om oppstartsmøte

Navn:

Rolle:

Adresse:

Telefon:

Mobiltlf.:

E-post:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

1.4

Oppstartsmøte:

 • Presentasjon av planforslag

 

 

 • Informasjon om krav til reguleringsplan, råd om utførelse, plan- ID, utbyggingsavtale

 

Oppstartsmøte

 

 

 

 

Regulant/forslagsstiller

 

 

Kommunen v/arealforvaltning

 

2        Planide

2.1

Søkers orientering om tiltaket:

 • bakgrunn for plan
 • ønskede planformål
 • plantype (detaljplan eller områdeplan)

Oppstartsmøte.

 

Skal også inngå i planbeskrivelsen ved innlevering av planforslag

Planlegger (regulant)

2.2

Historie/saksgang:

 • tidligere saker
 • gjeldende reguleringsforhold

(alle gjeldende planer som berøres/erstattes)

 

 

 

 

2.3

Planområdets avgrensing:

 • størrelse (hvert formål)
 • plassering
 • samordning av planer for flere eiendommer
 • samordning av eksisterende planer
 • må omfatte avkjørsel og atkomstveg fra offentlig veg
 • område for eventuelle sikringstiltak

 

 

 

 

 

 

3       Planstatus og rammer for planarbeidet

3.1

Kommuneplan:

 • arealformål
 • er plan i tråd med kommuneplan
 • kommuneplanens bestemmelser blir ivaretatt
 • behov for konsekvensutredning

Innlevering  

 planforslag -

        skal inngå i    

        planbeskrivelsen

 

 

Planlegger (regulant)

 

 

 

3.2

Reguleringsplan:

 • er området regulert tidligere?
 • hva er reguleringsformålet?
 • hvilke planer berøres/innlemmes i ny plan?

(oversikt over alle berørte planer med plannavn og plan-ID)

 • tilgrensende planer

 

 

 

 

3.3

Fylkesdelplan/Heiplanen:

 • er ny plan i tråd med denne ?

 

 

3.4

Rikspolitiske retningslinjer:

 • Barn og planlegging T-1/95
 • Universell utforming/tilgjengelighet - utomhus
 • Verna vassdrag T-1082
 • Landskapsvernområder
 • Riks og fylkesveger T-1057
 • Vegnormaler
 • Samordnet areal og transportplanlegging T-5/93
 • Naturmangfoldloven (2009)
 • Vannressursloven

 

 

 

 

 

 

 

4        Krav til oppstart – samarbeidsplikt, varsling og medvirkning

4.1

Varsling om oppstart av planarbeid, jfr. PBL § 12-8:

 • Kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet
 • Kunngjøres på hjemmesiden til Sirdal kommune
 • Varsel til grunneiere, festere, andre rettighetshavere, tilgrensende naboer og andre berørte naboer (f.eks i forhold til atkomst) – se også pkt. 7.2
 • Varsle registrerte grunneiere, festere, eventuelt andre rettighetshavere i planområdet og naboer om at det ikke blir ny nabovarsling i byggesak dersom planen blir detaljert nok til å benytte adgangen i PBL § 21-3 femte ledd.
 • Varsel til berørte offentlige organ og andre interesserte – liste kan fås hos kommunen

Melding om oppstart av planarbeid

 

 

 

Planlegger (regulant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Planprogram , jfr PBL §§ 4-1 og 12-9

 • Skal utarbeides når reguleringen avviker fra kommuneplanen eller kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn
 • Skal sendes på høring og legges til offentlig ettersyn samtidig med varsling av oppstart
 • Krav om kosekvensutredning iht. forskrift
 • Vedtas av TLM-utvalget

Før eller samtidig med varsel om oppstart

Planlegger (regulant)

 

 

 

5           Viktige planfaglige tema i planleggingen

OBS! Alle tema i pkt. 5 skal være omtalt og beskrevet i planbeskrivelsen ved levering av planforslag. Ved behov skal det være ivaretatt i plankart og bestemmelser.

5.1

 

 •  

       Tilstrekkelig  utredning  

        iht. Naturmangfoldsloven

       

Innlevering planforslag

        skal inngå i    

        planbeskrivelsen

Planlegger (regulant)

 

5.2

 •  

Grunnforhold, topografi, naturtype, vegetasjon, grønnstruktur, naturelement, utsikt, mv.

 

Iht PBL § 3-1 og kommuneplanens bestemmelser skal reguleringen sikre kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljø.

 

 

 

Innlevering planforslag

        skal inngå i    

        planbeskrivelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlegger (regulant)

 

 

 

5.3

Estetikk og byggeskikk

Silhuett, fortetting, struktur, byggemønster, volum, byggtype, naturelement, utsikt mv.

 

Fyllinger og skjæringer bør som normal ikke ha høyde som overstiger 2 m.

 

Iht. PBL § 1-1 og kommuneplanens bestemmelser skal hensynet til estetisk utforming ivaretas i reguleringen. Jfr. krav til formingsveileder. ”Kvalitet i hyttebygging i Sirdal”

 

 

 

 

 

5.4

Universell utforming/tilgjengelighet

Uterom, varige konstruksjoner, anlegg og bygg iht krav i TEK10

Iht. PBL § 1-1 og kommuneplanens bestemmelser skal hensynet til universell utforming/tilgjengelighet ivaretas i reguleringen. Må beskrives i planbeskrivelsen og tas inn i reguleringsbestemmelser.

For fritidsbolig gjelder krav om tilgjengelighet(TEK 10) fra parkering på tomt til inngangsdør.

Felles uteopphold/lekeområder skal ha universell utforming.

 

 

 

 

5.5

Miljøfaglige forhold

Lokalklima, biologisk mangfold, villrein, støyforhold, forurensing av grunn, luftforurensing

Iht. PBL § 1-1, Naturmangfoldloven og kommuneplanens bestemmelser skal konsekvenser for miljø og samfunn beskrives.

Innlevering planforslag

        skal inngå i    

        planbeskrivelsen

Planlegger (regulant)

5.6

Sosial infrastruktur:

Servicetilbud,fellestiltak, mv.

5.7

Teknisk infrastruktur:

Vann, avløp, renovasjon, overflatevann, slokkevann, veg (atkomst fra veg som er åpen for alminnelig ferdsel må inngå i planforslaget), energiforsyning, kraftlinjer mv.

5.8

 •  

vegstandard, avkjørsel, hovedveg, kapasitet, trafikktall, stigningsforhold, kurving, lengdeprofil,  trafikksikring, gang- og sykkelveg, parkering, snøopplag ,vintervedlikehold, nødvendig med planover/-undergang for kryssing av ski- og turløyper

5.9

Risiko- og sårbarhet

Ras, flom, erosjon, snølast, vindlast, høgspent, radon, brann- og eksplosjon, slokkevann, vann, vassdrag, veg, andre faremoment.

      Krav til ROS-analyse iht PBL –

      Skal utarbeides iht veileder: 

      Samfunnssikkerhet i arealplan-

      legging – kartlegging av risiko

      og sårbarhet, jfr veileder

      reguleringsplan

      Sjekkliste for Lister skal fylles  

      ut og legges ved ROS-analysen

5.10

       Natur og ressursgrunnlag

       (Landbruk, skogbruk, friluft,  

       vilt mv.)

 

       Iht. PBL § 1-1 Skal

       reguleringen

       sikre jordressursene

5.11

      Vann og vassdrag

      Iht PBL § 1-8, Vannressurslov,

      Naturmangfoldlov og    

      kommuneplanens bestemmelser

      skal det i 50-metersbeltet langs

      vann og vassdrag tas særlige

      hensyn til natur- og kulturmiljø,

      friluftsliv, landskap og andre

      allmenne interesser. 

5.12

      Barn og unges interesser

      (lek/aktivitet, opphold,

      erstatningsareal,mv)

      Iht PBL§ 1-1 skal hensyn til

      barn og unges interesser

      ivaretas i reguleringen

5.13

      Verneinteresser

       (Naturverdier, kulturlandskap,

       kulturminner) aktuelle

       sjekksteder             

       for dette vil være

       kommuneplan,

       kulturlandskapsplan

       SEFRAK (kulturenheten) ,

       www.askeladden.no,

       www.nijos.no , www.dirnat.no

       osv.

5.14

       Stedsutvikling

       (områdeutvikling,

      stedsutvikling, mv.)

5.15

       Friluftsområder/uteområder:

       Turløyper, skiløyper,

       tilkomstløyper, lekeområder,

      rekreasjonsområder, akebakker

      aktivitet/uteoppholdsområder

      mv.

 

5.16

      Energi:

      Beskrivelse av energiløsninger.

      For større bygg bør det

      tilrettelegges for vannbåren

      varme.

 

 

6          Krav til planforslag – innhold og materiale

6.1

     Reguleringsplan skal  

     utarbeides av plankyndige,

     jfr. PBL § 12-3

     Sirdal kommune stiller krav om

     at regulant er fagkyndig med hensyn

     til reguleringsarbeid og

     reguleringsprosess, jfr krav i Plan- og

     bygningslov. Det stilles krav om at

     plandokumenter ved utarbeidelse av

     reguleringsplan skal leveres iht krav i

     denne sjekklisten.

  

Gjeldende veiledere og forskrifter for reguleringsarbeid skal følges:

Se www.planlegging.no og

     www.sirdal.kommune.no

 

http://www.regjeringen.no/upload/MD/2011/vedlegg/veiledninger/Reguleringsplan/Veileder_Reguleringsplan.pdf 

 

http://www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/Planlegging/Geografisk%20informasjon/Veiledning_til_forskrift_om_kart_stedfestet_informasjon_arealformal_og_digitalt_planregister_100705.pdf      

 

Hele planprosessen

 

 

Planlegger  (regulant)

 

 

 

6.2

     Planbeskrivelse,

     jfr. PBL § 4-2, veiledere og krav i

     kommunens sjekkliste pkt 5   

     Iht PBL skal alle planer ha en

     planbeskrivelse. Det er også gitt en mal

     på Byggsøk.     

Hovedpunkter i en sjekkliste:

1.         Sammendrag

2.         Bakgrunn

3.         Planprosessen

            kopi av referat fra oppstartsmøtet, 

            annonseringer med dato,

            varslingsbrev og varslingsliste

            innkomne merknader ved

            oppstartsmelding og høringer samt

            forslagsstillers vurdering av

            innkomne merknader

            Planbeskrivelsen skal gi utfyllende

            beskrivelse i tillegg til plankart og

            bestemmelser. 

            Planbeskrivelsen skal følge de

            endringer som blir gjort i

            plandokumentene gjennom

            planprosessen og oppdateres i

            henhold til disse fra til endelig

            godkjenning.

4.         Planstatus og rammebetingelser  

           (overordnet planer, ev. gjeldende

           plan, tilgrensende planer)

5.         Beskrivelse av planområdet,

            eksisterende forhold

6.         Beskrivelse av planforslaget

            Nøye beskrivelse av tiltakene som

            inngår i planforslaget, antall

            bygninger, antall boenheter mv.

7.        Virkninger av planforslaget

           Her beskrives og vurderes

           virkninger ved gjennomføring av

           planen. Det skal redegjøres for  

           oppfølging av kravene i

           kap II i Naturmangfoldloven.

           Eventuelle avbøtende tiltak skal

           beskrives.

          Vurderes konsekvens for barn og  

           unge.

           Det må listes opp gjeldende 

           reguleringsplaner som helt eller    

           delvis blir opphevet av ny plan.

8.        Risiko- og sårbarhetsanalyse, se

           pkt   6.3

Innlevering planforslag

6.3

     Samfunnssikkerhet og

     ROS-analyse, jfr. PBL 12-3

       Det er lovpålagt at all

       regulering skal ha en analyse

       av alle risiko- og sårbarhetsforhold

       som kan ha betydning for

       reguleringen. ROS-analysen

       skal være en del av planbeskrivelsen.     

        Veileder: Samfunnssikkerhet i

        arealplanlegging - kartlegging av risiko og

        sårbarhet. (Direktoratet for sikkerhet og 

        beredskap)

      ROS-analysen vise hvordan

      vurderingene er utført, hvilke databaser

      som er sjekket osv. Avbøtende tiltak.

      For områder hvor det iht skredkart eller

      aktsomhetskart viser fare for ras samt 

      områder som kan være utsatt for flom,

      må det foreligge fagkyndig vurdering

      om forholdene. Eventuelle

      sikringstiltak

      må beskrives/dimensjoneres.

      Sikringstiltak må vise i plan og

      gjennomføring av tiltakene må framgå  

      som rekkefølgekrav i bestemmelsene.

 

Innlevering planforslag

skal inngå i

planbeskrivelsen

6.4

     Konsekvensvurdering (KU),

     jfr. PBL § 4-2

     Det foreligger krav om KU når

     planen

 • avviker fra kommuneplanen
 • kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn
 • områderegulering, jfr, PBL 12-2, som innebærer vesenlige endringer av gjeldende kommuneplan    

 

6.5

     Krav til plankart – innhold og

     format

     Plankart skal konstrueres iht Plan- og 

     Bygningsloven, Miljøverndepartementets

     veiledere, ”Nasjonal produktspesifikasjon

     for arealplaner og planregister”,

     kommuneplanens bestemmelser, pkt 1.7  

    samt bestemmelser i kom.delplan Sirdal Sør

 

   Det skal blant annet vise:

 • plan - ID
 • navn på plan
 • navn på sted
 • forslagsstiller
 • planlegger (regulant)
 • datoer for revisjon, behandling mv.

 

      Plangrense skal være slik at planen    

      omfatter alle nødvendige areal for å

      kunne realisere utbyggingen.

 

      Kart i SOSI og PDF format med:

M 1: 500, 1000 eller 1500

Ekvidistanse 1 m

Rutenett

 •  

 

 • grunnkart – med oppdatert situasjon for området (veger, anlegg, bygninger vann og vassdrag mv.)
 • plankart – med objekter med gyldig temakode. Alle arealer skal ha formål – formålsflater skal ikke være doble eller overlappe hverandre. En gjør særlig oppmerksom på at følgende må vises i plankart:

 

alle eksisterende bygninger og anlegg – inntegnede bygg samt tomt med bygge- og tomtegrenser

 

foreslåtte bygninger vises som tomter med bygge- og tomtegrenser

 

veger og parkering:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

friluftsformål – skiløyper skal vises med løypekropp 6 m og over denne skal det være hensynssone (8 m for internløype og 24 m for hovedløype)

 

Tegnforklaringen skal kun inneholde formål og symboler som er med i planen. Formål skal ha henvisning til PBL § 12-5.

 

Det skal brukes koordinatsystem 22 (EUREF89 UTM-sone 32)

       

       SOSI-format leveres i den til enhver tid         

        gjeldende versjon.

 

        SOSI-filen skal kontrolleres med sosi-

        vis (gratis program er tilgjengelig på

        hjemmesiden til Statens kartverk-

        www. statkart.no)

 

OBS! Iht. veileder for reguleringsplan skal plankartet ikke inneholde illustrasjoner.  Bruk gjerne temakart hvor ulike forhold kan vises ved hjelp av illustrasjoner. Disse bør inngå i planbeskrivelsen.

Innlevering av planforslag

 

6.6

KRAV TIL PLANBESTEMMELSER:

 

Planbestemmelser skal være i tråd med § 12-7, reguleringsplanveileder pkt 6 og kommuneplanens bestemmelser, pkt 1.7, samt bestemmelser i kommunedelplan Sirdal Sør

Planbestemmelsene skal være redigert slik at de gir en systematisk og lettfattelig oversikt over den tillatte arealbruken som bestemmes for området. Alle formål i planen skal være omtalt i bestemmelsene.

 

Planbestemmelser skal angi:

 • Utnyttelsesgrad i totalt maks tillatt BYA pr tomt, samtidig som det angis antall tillatte bygninger pr. tomt og evnt maks BYA pr bygning.  
 • Tillatte møne- og gesimshøyde iht. grad av utnytting. Det må angis hvordan dette skal måles.
 • Beskrivelse av tillatt bruk av areal og bygninger.
 • Tilstrekkelig antall parkeringsplasser – evnt. gjesteparkering
 • For byggeområder angis bygning med formål (bolig, fritid, næring eller lignende).
 • Takvinkel.
 • Krav til utforming og fargevalg.
 • Rekkefølgekrav:
 • sikringstiltak
 • angi eventuell utbyggingstakt
 • gjennomføring av felles- og servicetiltak, jfr. k-sak 11/52 og TLM-sak 13/40 om utbyggingsavtale

 

 

 

6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Leveringen av planforslag

   skal inneholde:

 • Planbeskrivelse i ett oversiktlig dokument
 • Bestemmelser til reguleringsplanen

Begge disse dokument leveres i Word-format (versjon 2003 eller 2007).

 • Plankart

Digitalt plankart utformet i tråd med ”nasjonal produktspesifikasjon for arealplaner og planregister” i form av sosi og plottefiler (PDF). Det skal være overenstemmelse mellom sisi fil og pdf av plankartet.  Ved innsending skal SOSI og PDF- filer sendes hver for seg (egen epost).

 • Detaljprosjektering av veger og parkeringsplasser i henhold til “Retningslinjer for planlegging av private veger i Sirdal” med:

Vegplan M1:1000. Breddeutvidelse,

skjærings- og fyllingsutslag,

vegsikringsområder og vannveger

Normalprofil M1:50

Lengdeprofil M1:200, 1:1000

Tverrprofil M1:200,

Tverrprofil minimum pr. 10  m.

 

 • Formingsveileder – krav i kommuneplan og rapport “Kvalitet i hyttebygging i Sirdal”
 • Visualisering av deler av planen

(eks. ved foreslått utbygging i terreng brattere enn 1:4, silhuettvirkning, bygg med mønehøyde over 9 m, innsyn, inngrep mv.)

 

 

All post skal sendes til postmottak post@sirdal.kommune.no, det kan sendes kopi til saksbehandler.

 

Skal leveres når reguleringsplanen sendes inn til kommunen for

1.gangsbehandling 

6.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Framlegging til 1. gangsbehandling

 

Før planforslaget kan fremmes til politisk utvalg til 1. gangsbehandling må planforslaget og plandokumentene tilfredsstille krav i kommunens sjekkliste.

 

Behandlingsfrist er 12 uker fra innlevering av fullstendig planforslag. Dersom planforslag ikke er iht sjekkliste vil dette medføre avbrudd på tidsfrister for behandling.  Dersom kommunen finner at det innsendte materialet ikke tilfredsstiller kravene, stopper fristen å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding til forslagsstiller påviser de mangler materialet har.  Fristen fortsetter å løpe når det materialet kommunen krever har kommet inn.

 

For planer som er særskilt krevende, avviker fra kommuneplanen, hvor utbygger ønsker å prioritere annen plan til behandling eller andre årsaker kan behandlingsfristen avvikes. Avtale om dette inngår som del av referat fra oppstartsmøte.

Behandlingsfrist iht plan- og bygningslovens

§12-11 og Forskrift om tidsfrister - nr 815 av 2010-06-11

 

 

Planlegger (regulant)/

utbygger/  kommunen

 

 

7      Bestilling/informasjon:

7.1

   Grunnkart

   www.statkart.no

   Forslagsstiller er selv ansvarlig

   for å sørge for at det er oppdatert

   iht eksisterende situasjon for området.

Ved oppstart

Regulant

 

7.2

Adresselister/ nabolister

post@sirdal.kommune.no  eller servicetorget 38379041      

Forslagsstiller er selv ansvarlig for å sørge for å kontrollere at disse stemmer med situasjonen ved oppstartstidspunkt.

Oversikt offentlige instanser: post@sirdal.kommune.no  eller servicetorget 38379041

Før melding om oppstart

Kommunen v/servicetorg

7.3

Gjeldende planer:                  www.sirdal.kommune.no

I kommunens planregister finner man oversikt over gjeldende planer, bestemmelser, oversikt over vedtak, endringer og dispensasjoner.

 

 

 

         

 

8        Kommunale gebyrer

8.1

     Gebyr

     Oversikt gebyr i Sirdal

     Kommune finnes på

      www.sirdal.kommune.no

     Ved innsendelse

     av plan må det oppgis hvem som

     skal motta fakturaer fra 

     kommunen. (t.o.m offentlig

     ettersyn).  Etter at planforslaget

     er annonsert lagt ut til offentlig 

     ettersyn er ansvarlig for

     kostnadene iht. avtale ved

     oppstartsmøte.

Etter  1.gangsbehandling

Planlegger  (regulant) / etter utlegging offentlig ettersyn:           Sirdal kommune

9            Utbyggingsavtale

9.1

    Iht. PBL § 17 og kommunens  

    vedtak om innføring av

     utbyggingsavtale

    Avklare krav om

    utbyggingsavtale

 

    Fremforhandle utbyggingsavtale   

    for planen og utlegging offentlig   

    ettersyn

 

     Politisk godkjenning

 

 

 

Oppstartsmøte

 

 

Parallelt med planarbeid

 

 

Etter godkjent reguleringsplan (helst samme møte)

 

 

 

Kommunen

 

        Utbygger

 

 

 

Utbygger / kommunen

 

 

 

Revisjon nr.

Revidert dato

Revisjon gjelder

10

060513

Oppdatering av krav til plandokumenter

Tidsfrist

Avtale om annen tidsfrist

 11

081013

Korr pkt 6.5 og 6.6 med å legge til henvisning til kommunedelplan Sirdal sør

Korr pkt. 6.5 ved å ta ut krav om å vise møneretning.

12

061113

Sjekkliste for ROS-analysen

Felles for Listerkommunene

13

230715

Oppdatert med endring vedrørende nabovarsling fra 01.07.15, PBL §§ 12-10 og 21-3

14

031116

Endringer i pkt. 6.2 planbeskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjekkliste risiko og sårbarhet i arealplanlegging

Reguleringsplaner som fremmes til behandling i Sirdal kommune må være i tråd med krav i sjekklisten.

Sjekkliste risiko og sårbarhet 

Vegnormal/retningslinjer for prosjektering av private veger

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det følge med prosjektering for veger og parkeringsplasser.  Disse skal som hovedregel være i tråd med kommunens retningslinjer.

Retningslinjer for prosjektering av private veier 

Utbyggingsavtale

Sirdal kommune har fattet vedtak om innføring av utbyggingsavtaler, jfr. plan- og bygningsloven kap. 17.  Vi anbefaler at utbyggingsavtale følger parallelt med planprosessen.

Utbyggingsavtale

Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtale Sirdal kommune 

Kvalitet i hyttebygging i Sirdal

Rapport hvor man har sett på gode og dårlige eksempler av utbygging.

Rapport kvalitet hyttebygging 

Lokal renovasjonsnorm