Under henvisning til plan- og bygningslovens §§ 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret har vedtatt følgende reguleringsplaner:

  1. Reguleringsplan Rubetødnane, plan ID 2017006, gnr. 9, bnr. 1 godkjent i k-sak 19/91 den 20.06.

Planen omfatter:

23 eksisterende fritidsboliger
18 nye fritidsboliger
atkomstveger - sommerveger
parkering
skiløyper
tursti barmark
uteoppholdsareal med badeplass, grillplass, aking, skileik og lekeområder
friluftsformål

Totalt vil det etter utbygging kunne bli 41 fritidsboliger i planområdet.

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommunedelplan Sirdal nord, plan ID 2016008.

  1. Endring av reguleringsplan Rubetødnane Aust, plan ID 2017002, gnr. 9, bnr. 9 og 22 godkjent i k-sak 19/92 den 20.06.2019.

Planen omfatter:

Utbygging av fritidsboliger med atkomstveger, parkeringsplasser, skiløyper og uteoppholdsareal som regulert i reguleringsplan Rubetødnane Aust, plan ID 2008014. Planforslaget inneholder tilsammen 67 fritidsboligenheter. Det er ingen endringer i antall fritidsboligenheter fra reguleringsplan med plan ID 2008014.

Endringene gjelder i hovedsak utvidelse av byggeområder (tomter), justering av formålsgrenser mellom veg og byggeområder (tomte- / byggegrense), innregulering av nye sommerveger, diverse andre justeringer av veger, justering av avkjørsel og kjøreveg gjennom P8, flytting / justeringer av enkelte av parkeringsplassene, justering av løypetrase samt område for skilek og aking.

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages. Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Vest- Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

Når planene er ferdigstilt vil de bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no

Enhet for arealforvaltning