Under henvisning til plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 kunngjøres herved at følgende plan legges ut til offentlig ettersyn:

 

Detaljreguleringsplan for Knatten, del av gnr. 9, bnr. 5, Sinnes

Plan ID 2016012

Grunneier: Jorunn Pettersen

 

Rådmannen har i delegert sak 18/422 av 10.07.2018 fattet vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn.

 

Reguleringsformål:

Formålet med planen er å fortette med en tomt (tilrettelegge planmessig for tomtedeling og en ny fritidsboligenhet), samt detaljregulere til dels opparbeidet parkeringsplass og atkomst / avkjørsel.

 

Ifølge kommunedelplan Sirdal nord, plan-ID 2016008.

 

Sirdal kommune har tatt i bruk verktøyet plandialog. Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2016012

i tiden 13.07.2018 – 07.09.2018.

 

Eventuelle merknader kan sendes via plandialog, epost til post@sirdal.kommune.no eller til Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadvegen 28, 4440 Tonstad. Merknader må være sendt innen 07. september 2018.

 

 

Tonstad, 11.07.2018

Sirdal kommune

Enhet for arealforvaltning