Søknadsfrist for å søke på midler fra løypefondet 2019 settes til 1.10.2019.

Følgende retningslinjer gjelder for å kunne søke på disse midlene:

 

Hvilke prosjekt/tiltak kan det søkes midler til:

  • Midler som gjennom utbyggingsavtaler er avsatt på løypefondet er tenkt brukt ved gjennomføring av større løypetiltak som har nytte for flere utbyggingsområder og

hvor utbygger(e) deltar i finansieringen. Midler fra fondet skal gå til fysisk tilrettelegging av ski- og turløyper.

 

Hvem kan søke:

  • Utbyggere/foretak/organisasjoner som kan dokumentere at de har rettigheter til å gjennomføre større løypetiltak i henhold til beskrivelsen ovenfor kan søke.
  • Sirdal kommune forutsetter at søker/utbygger har nødvendige grunneieravtaler på plass og at gjeldene lovverk og prosedyrer følges.

 

Søknadsprosedyre og behandling:

  • Søknadsfrist i 2019 settes til 1. oktober. Det blir opplyst om dette i god tid på kommunes hjemmeside/facebook side og annonse i aktuelle aviser.
  • Etter fristens utløp vil søknader bli vurdert ut fra gjeldende retningslinjer av den nedsatte arbeidsgruppen.
  • Tildeling av tilskudd foretas av TLM. For disse tiltakene skal ikke kommunen stå for gjennomføringen, men kun tildele tilskudd.
  • Større prosjekt, hvor det kan være aktuelt å søke om spillemidler, skal tas med i den årlige rulleringen av handlingsprogrammet i plan for idrett og fysisk aktivitet som behandles politisk.
  • Midler fra løypefondet skal brukes til felles tiltak i det aktuelle nærområdet hvor søknaden/utbyggingsavtalene gjelder for.
  • Dersom prosjekt/tiltak som har fått midler fra løypefondet ikke blir igangsatt innen 2 år fra tildelingsdato, går midlene tilbake til løypefondet og vil kunne brukes på andre prosjekt. Midler fra løypefondet utbetales først etter at dokumenterte utgifter er forelagt kommunen.