Sirdal kommune gir med dette melding iht plan- og bygningslovens § 12-8 om oppstart av planarbeid; endring av områdereguleringsplan Tonstad.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for gjennomføring av flomsikringstiltak for deler av planområdet. Andre aktuelle temaer er;

  • Nye bolig- og næringsområder
  • Utvidelse av skytebane
  • Fastsettelse av faresoner
  • Gang- og sykkelbro over Sira ved YX
  • Båtopptrekk Sirdalsvannet ved båthavna
  • Utvidelse av Norsk Ørret sitt brygge- og oppdrettsanlegg
  • Sanering av 22 kV luftledninger, og traseer for kabler
  • Trasevalg for fjernvarme
  • Areal til flerbrukshall og vitensenter
  • Generell oppdatering og forenkling

Planforslaget har blitt vurdert i forhold til PBL § 12-9 og § 4-2, og § 6 og § 8 i forskrift om konsekvensutredning. Siden endringene vil ligge innenfor hovedrammene i kommunedelplan Sirdal sør, områdereguleringsplan for Tonstad og tilhørende detaljreguleringsplaner, mener vi at planarbeidet ikke vil utløse krav til konsekvensutredning.

Eventuelle innspill sendes til: Sirdal kommune, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad, eller e-post: post@sirdal.kommune.no innen 25.11.2019.
Merknader/inspill kan også føres direkte inn i planverktøyet ved å klikke her...  For å komme til planen taster mann inn 2019013 i feltet som er markert med "søkeord". 

Henvendelser vedrørende planarbeidet kan rettes til:
Kontaktperson: Jørgen Tjørhom
Telefonnummer: 913 12 402
E-post: jorgen.tjorhom@sirdal.kommune.no

karutsnitt JT.png