Det kunngjøres herved at område 9_9 i Kdp Sirdal Nord tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14. Planområdet ligger i hovedsak innenfor gnr/bnr 9/10, men omfatter også korridor i sør og nord for påkobling til hhv fv 450 og eksisterende løypenett. Tiltakshaver er Sirdal Utvikling AS.

Målet med planarbeidet er å avsette 70-90 hyttetomter med kjørbar atkomst (inkl. utbedring av eksisterende vei) og teknisk infrastruktur. Andre aktuelle formål er ski-/mateløype med påkobling til Degløypa i nord, LNF-områder og leke-/fellesareal etter nærmere vurdering. I sør overlappes en liten del av planid 2003006 (Berli), og dette arealet vil bli erstattet i ny plan. Byggeområder vil reguleres innenfor areal avsatt i kommunedelplanen.

Utbyggingsavtale: Det meldes samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. §2 i Kdp Sirdal Nord.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding. Denne noe mer utfyllende meldingen er også utlagt under «Planvarsel» på www.karttjenester.no.

Ytterligere info om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jan Audun Bjørkestøl, mob 91728245. Eventuelle innspill til planarbeid/utb.avtale må sendes skriftlig innen 4.10.2019 til:
Karttjenester 
Postboks 158
4441 Tonstad
E-post: janaudun@karttjenester.no

Vedlegg - kart