GODKJENTE PLANER

Kommunestyret har i sak 18/63 den 24.05.2018 vedtatt reguleringsplan for Kvednhusbakken, Sinnes, gnr. 9, bnr. 7 og 179, plan-ID 2015005.

Reguleringsplan med plan ID 2015005 inneholder 4 frittliggende fritidsboliger. Parkering skjer på egen tomt.

Kommunestyret har i sak 18/64 den 24.05.2018 vedtatt reguleringsplan for Gravatn hyttefelt, Handeland, del av gnr. 11, bnr. 3 og 5, plan ID 2016010. Utbyggingsavtale er videreført.

Planforslaget inneholder 13 tomter for fritidsbebyggelse. 2 av tomtene/enhetene er nye. 10 av tomtene er innregulert i gjeldende plan, mens 1 eksisterende fritidsbolig (BF11) innlemmes i reguleringsplanen. Avkjørselen flyttes ca. 20 meter mot øst i forhold til gjeldende plan, og det tilrettelegges for parkering på egen grunn for gnr. 11, bnr. 3.

ENDRINGER AV PLANER

Rådmannen har i sak 18/283 den 22.05.2018 vedtatt endring av reguleringsplan for utvidelse av Brende Myrane hyttefelt, gnr. 19, bnr. 95 m. fl., Omlid, plan-ID 2011010. Endringen gjelder tomt F2 (gnr. 19, bnr. 53).

Rådmannen har i sak 18/331 den 06.06.2018 vedtatt endring av reguleringsplan for Solheim hyttefelt, gnr. 8 bnr. 10 m. fl., plan-ID 2013006. Endringen gjelder tomt BF8 (gnr. 8, bnr. 42).

Reguleringsplan for Stakshomhei, planID 2007008. Endring av reguleringsplan for gnr. 10, bnr.184, tomt 61, DS 2018/288.

Reguleringsplan for Brende heia, planID 2009008. Endring av reguleringsplan for gnr. 7, bnr. 201, tomt 46, DS 2018/287

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

Når planene er ferdigstilt vil de bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no