I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 og §12-14 varsles det om oppstart av detaljregulering for Raskjelldalen hyttefelt, plan-ID 2020001. Forslagsstiller er HOT eiendom AS og plankonsulent er Vial AS.

Planområdet foreslås regulert til fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, se s.3. Planforslaget er i tråd med gjeldende kommunedelplan for Sirdal nord (2018-2030), men noe avvik kan forekomme. Planområdet vil berøre følgende eiendommer: 10/5, 10/6, og delvis 10/178, 10/179 og 10/28. Planavgrensningen er foreløpig og vil endres underveis i planprosessen. Det vil ikke bli varslet på nytt når det justeres ned i areal.

Det varsles samtidig mindre endring av reguleringsplanen for Tjørhom hyttegrend (plan-ID 2007024). Planen skal innlemmes i planarbeidet for å sikre at planen får en helthetlig løsning mellom eksisterende og ny reguleringsplan. Det er samtidig et ønske om å øke utnyttelsesgraden i bestemmelsene for Tjørhom hyttegrend. Det legges til grunn at endringen i liten grad vil påvirke planen for øvrig og ikke går utover hovedrammene i planen. Det kunngjøres i tillegg oppstart om forhandling av utbyggingsavtale i samsvar med PBL §17.

Planlagte tiltak utløser ikke krav om konsekvensutredning iht. PBL §4-1 og §4-2.
Det blir ikke ny nabovarsling i byggesak, dersom planen blir detaljert nok til å benytte adgangen i PBL §21-3 femte ledd.

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til sh@vial.no eller pr. brev til Vial AS v/Stina Tran Huynh, Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger. Kopi sendes til post@sirdal.kommune.no, alternativt Sirdal kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.

Frist for merknad: 14.04.2020

Innspill får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og blir en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling. Ved utleggelse til offentlig ettersyn vil det igjen bli gitt en ny frist (til naboer/berørte/offentlige myndigheter) for å komme med merknader til det konkrete planforslaget.

Vedlegg:
Lokalisering av planområdet
Planavgrensning 
Referat fra oppstartsmøte
Planinitiativ