Utvalg teknikk, landbruk og miljø har i sak 20/9 den 04.02.2020 vedtatt å legge reguleringsplan for Bakken Gård, plan ID 2018004 ut til offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12 –10 og 11.

Beliggenhet: gnr. 9, bnr. 1, Sinnes.
Grunneier: Signe Lise Årsland.

Reguleringsplanen følger opp kommunedelplan Sirdal nord, område 9_1.

Formålet med planen er å tilrettelegge for 9 mindre frittliggende fritidsboligenheter og oppføring av et leilighetsbygg med inntil 8. fritidsboligenheter fordelt på 1 ½ etasje.

Eksisterende løe planlegges revet for å gi plass til leilighetsbygget. Leilighetsbygget planlegges med en underetasje for parkering og til garasje- / lagerformål for traktor, redskaper mm.

Planområdet omfatter også eiendommen gnr/bnr 9/215 (BFB1) med 3 eksisterende fritidsboligenheter. De nye planene vil erstatte dagens campingdrift på området.

For øvrig reguleres uteoppholdsareal, lekeplasser, atkomstveg og parkeringsplasser.

Planforslaget medfører til sammen at planområdet vil inneholde 20 fritidsboligenheter.

Det nye planforslaget berører eksisterende reguleringsplan Rubetødnane for gnr. 9, bnr. 1 plan ID 2017006, og vil ved vedtak oppheve/erstatte sammenfallende områder.
Reguleringsplan Bakken gård, plan ID 2018004 grenser mot reguleringsplan Soleiknuten, plan ID 2016009 og Sinnes, Rubetødnane, plan ID 1992002.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på
http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2018004

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 02.03. – 20.04.2020.

Eventuelle merknader til planen må være sendt innen 20.04.2020. Merknader kan sendes via plandialog http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn, post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.

Tonstad, 02.03.2020

Enhet for arealforvaltning