Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr. 10, bnr. 4 og 28. Grunneier gnr. 10, bnr. 4 er Ole Johan Tjørhom og grunneiere gnr. 10, bnr. 28 er Helga og Geir Magne Hadland.

Området er pr. i dag regulert og bygd ut med fritidsboliger. Det nye planforslaget berører eksisterende reguleringsplan Tjørhom - Furåsen, for gnr. 10, bnr. 4 og 28, plan ID 1991009.
I tillegg berøres reguleringsplan Tjørhom - Furåsen, for gnr. 10, bnr. 4 og 28, plan ID 2012006 og vil ved vedtak oppheve/erstatte sammenfallende områder. Del av gjeldende plan Tjørhom-Furåsen fortetting (PlanID 1991009) foreslås opphevet.

Utvalg TLM fattet den 10.12.2019 i sak 19/134 vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsformål:
Formålet med planen er utbygging av 58 nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, friluftsområder, lekeplass samt ski- og turløyper.

I tillegg inngår 6 tomter fra gjeldende reguleringsplan 2012006. Til sammen blir dette 64 fritidsboligenheter.

Området er i kommunedelplan Sirdal nord, plan ID 2016008 avsatt med som område 10¬_9 med formål framtidig fritidsbebyggelse. Planforslaget har mindre avvik fra kommunedelplan Sirdal nord og omfattes dermed ikke av rådmannens delegerte myndighet iht. k-sak 18/20. Planen fremmes til 1. gangsbehandling i utvalg teknikk, landbruk og miljø (TLM).

Arbeidet med endring av reguleringsplanen startet med oppstartsmøte 09.01.2019 og varsel om oppstart ble sendt ut 18.01.2019.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2019001 i tiden 02.03. – 20.04.2020.

Uttalelser til planen må være sendt post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad innen 20.04.2020.