Kommunestyret har i sak 19/177 i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 godkjent utbyggingsavtale av 30.09.2019 for utbygging i henhold til vedtatt reguleringsplan for Deknen boligfelt, Fintland, plan ID plan ID 2016003.

Reguleringsplan for Surtekvæven, plan ID2013002
Endring av reguleringsplanen for gnr. 3, bnr. 111, tomt 84.  DS 20/89

Reguleringsplan for Tverrli, plan ID2010008
Endring av rekkefølgebestemmelsene for Tverrli.  DS 20/170

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder er klageinstans.
For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.