I henhold til plan- og bygningsloven kap. 17 og kommunestyrevedtak i k-sak 25/07 vedtok kommunestyre i sak 20/60 den 17.06.2020 utbyggingsavtale tilknyttet reguleringsplan for Starekvæven, plan ID 2007011, gnr. 9, bnr. 23, Sinnes. Vedtaket er ikke gjenstand for klage.

Endring av reguleringsplan Starekvæven ble vedtatt i TLM-sak 20/43 den 21.04.2020.

Utbyggingsavtalen er lagt ut på kommunens planbase på  www.sirdal.kommune.no .

Tonstad 06.07.2020
Enhet for arealforvaltning