Målgruppen er vanskeligstilte i boligmarkedet som har leid kommunal bolig i Sirdal i mer enn tre år og/eller som vurderes å ha mulighet til å kjøpe egen bolig på sikt.
 
Kommunestyret har vedtatt følgende kriterier:
- Husstander som har rett til kommunal bolig.
- Husstander som har bruk for stabilitet og trygghet i sin bosituasjon.
- Husstander som i dag ikke kvalifiserer til startlån.
- Husstander som har et eierpotensiale på sikt.
- Husstander som kan etablere seg i eid bolig, uten at det medfører for stor risiko for husholdet.
 
De som får mulighet til å gå inn på ordningen, vil kunne leie boligen de skal kjøpe i 3 el. 5 år før overtakelse. Muligheten til å kjøpe er en rett, og ikke en plikt for den som inngår avtale. Velger man å kjøpe boligen, vil 35 % av innbetalt husleie bli omgjort til egenkapital. Ved overgang til eie må kjøper dokumentere betjeningsevne på aktuell finansiering.
 
Kommunale boliger samt nye boliger vil kunne inngå i ordningen.
 
 
Søknadsfrist: 15 januar 2020
 
NAV vil kunne bistå deg med å utforme søknaden.
 
Søknad sendes til:
Sirdal kommune
v/ Bygg og eiendom
Tonstadveien 28
4440 Tonstad
 
Nedenfor følger vedtatte retningslinjer for ordningen i Sirdal kommune.
 
Retningslinjer for «Fra leie til eie» -  Sirdal kommune 
 
1. Mål
 
1.1.Mål: 
Hjelpe kommunale leietakere til å skaffe seg egen eid bolig og dermed sikre at kommunale boliger i hovedsak benyttes som overgangsboliger. 
1.2.Målgrupper: 
Vanskeligstilte i boligmarkedet som har leid kommunal bolig i mer enn 3 år og/eller som vurderes å ha mulighet til å kjøpe egen bolig på sikt. 
 
2. Kriterier
2.1.Kriterier for å delta i leie for eie ordningen i Sirdal kommune:
• Husstander som har rett til kommunal bolig
• Husstander som har bruk for stabilitet og trygghet i sin bosituasjon
• Husstander som i dag ikke kvalifiserer til startlån
• Husstander som har et eierpotensiale på sikt
• Husstander som kan etablere seg i eid bolig, uten at det medfører for stor risiko for husholdet
 
 
3. Organisering
 
3.1.Organisering: 
Hovedansvaret for boligtildeling og boligforvaltning legges til bygg/eiendom. Bygg/eiendom har hovedansvaret for implementering og drift av leie for eie modellen, og delegeres myndighet til å lede prosesser og dermed til å dra veksel på ressurser fra øvrige tjenester.
En gang i året, fortrinnsvis like etter budsjettet er vedtatt lages en artikkel på kommunens hjemmeside hvor det fremgår informasjon om ordningen og hvor aktuelle deltakere oppfordres til å ta kontakt med NAV for å få hjelp til å skrive en kortfattet søknad.
Parallelt tar bygg/eiendom kontakt med de ulike tjenestene (mest aktuelt for flyktningetjenesten og psykiske helsetjenester) og ber dem om å vurdere og oppfordre aktuelle deltakere i leie for eie ordningen til å ta kontakt med bygg/eiendom.
 
3.2. Kommunale virkemidler:
Alle virkemidlene krever et nært tverrfaglig samarbeid mellom ulike instanser i kommunen, herunder helse og NAV, bygg/eiendom og økonomi/administrasjon.  Aktuelle offentlige virkemidler kan være startlån, boligtilskudd og kommunale lån.
Veiledning til aktuelle målgrupper for leie til eie. Hovedansvarlig er tjenestene (flyktningetjenesten, psykiske helsetjenester, NAV) i samarbeid med bygg/eiendom.
 
 
4. Aktuelle boliger for leie til eie 
 
 
4.1.Salg av eksisterende boliger: 
Kommunen skal fortløpende vurdere om det er boliger kommunen eier som kan selges til leietaker, eventuelt om det kan inngås en intensjonsavtale med leietaker om salg innen en gitt periode. 
• Salgssum settes til gjeldende takst på tidspunkt for inngåelse av intensjonsavtale. Taksten settes som gjennomsnitt av takst innhentet fra to uavhengige takstmenn. 75 % av netto inntekter fra salget foreslås øremerket til investering i nye boliger 
• De boligene som er vedtatt solgt gjennom leie for eie ordningen vil kunne leies ut i en periode på 3-5 år før den selges
• Leien settes til markedspris (gjeldende kommunal husleiesats)
• 35% av innbetalt husleie omgjøres til egenkapital ved avtaleperiodens utløp (3 eller 5 år)
• Dersom man velger å ikke benytte seg av retten til å kjøpe boligen, omgjøres ikke deler av innbetalt husleie til egenkapital
• Leietakerne oppfordres til i leieperioden å spare egenkapital (frivillig ordning) 
• Ved overgang til eie må kjøper dokumentere betjeningsevne på aktuell finansiering 
• Bygg/eiendom har ansvar for råd og veiledning, befaring, samt praktisk gjennomføring av kjøp og salg
 
 
4.2.Kjøp av nye boliger til leie for eie ordningen: 
 
• Det skal tilstrebes at boligene som kommunen kjøper til dette formål skal være forholdsvis nye og ha lite krav til vedlikehold, for å unngå at boligkjøperne vil få store utgifter til vedlikehold som vil kunne svekke betjeningsevnen på lånet ved kjøp
• Leien settes til markedspris (gjeldende kommunal husleiesats)
• 35% av innbetalt husleie omgjøres til egenkapital ved avtaleperiodens utløp (3 eller 5 år)
• Dersom man velger å ikke benytte seg av retten til å kjøpe boligen, omgjøres ikke deler av innbetalt husleie til egenkapital
• Leietakerne oppfordres til i leieperioden å spare egenkapital (frivillig ordning) 
• Ved overgang til eie må kjøper dokumentere betjeningsevne på aktuell finansiering
• Boligen skal selges til opprinnelig kjøpesum pluss eventuelle større vedlikeholds-/oppgraderingsutgifter og utgifter i fbm. eiendomsoverdragelse 
• Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe egnet bolig innenfor vedtatt ramme 
• Enhetsleder bygg/eiendom har prosjektansvar for kjøp og salg av eiendommer
 
5. Politisk forankring
 
5.1.Politisk forankring: 
Utvalg for oppvekst og levekår, formannskap og kommunestyret skal årlig orienteres om hvilke boliger som er solgt og kjøpt. 
 
 
6. Husbanken
 
6.1.Virkemidler via Husbanken: 
 
• Tilskudd til utleieboliger: Kommunen søker ved kjøp av utleieboliger om inntil 40 % tilskudd fra Husbanken. Tilskuddet nedskrives over en periode på 20 år, (5 % årlig) dersom boligen selges før den tid, vil kommunen måtte betale tilbake tilskuddet. Dette dekkes 
gjennom salgssummen.  Kjøper kan på sin side søke om bostøtte.
 
• Startlån: I dag har kommunen satt en maksimumsgrense på 600 000 på startlån. Kommunen stiller i dag krav til at låntaker får finansiert inntil 85 % av kjøpesummen via normalt lån i bank. Dersom låntaker kvalifiserer kan vedkommende få finansiert boligen via startlån fra Husbanken opp til 95 %. Startlånet gir dermed mulighet til å redusere krav om egenfinansiering fra 15 % til 5 %. 
 
• Tilskudd til etablering benyttes gjerne sammen med startlån. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og tildeles enkeltpersoner for kjøp av bolig. Midlene blir ofte brukt som 
toppfinansiering når en bolig skal finansieres, tilskuddet gis gjerne til tidligere bostedsløse, rusmisbrukere, flyktninger, personer med nedsatt funksjonsevne og økonomisk vanskeligstilte.
 
 
7.  Evaluering
 
Ordningen evalueres år 2020.
 
(Vedtatt av kommunestyret i sak 18/77)