KOMMUNEDELPLAN SIRDAL NORD – PLAN ID 1046 2016008
Omfatter gnr. 1 Ådneram  – gnr. 24 Skeie

Kommunestyret har i sak 18/27 den 22.03.2018 vedtatt Kommunedelplan Sirdal nord, plan ID 2016008.

Formålet med kommuneplanens arealdel er å sikre både utvikling og vern, samtidig som en ivaretar miljø- og klimahensyn. Plankartet viser eksisterende og fremtidig areal innenfor følgende formål:

Bebyggelse og anlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Grønnstruktur
Forsvaret
Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.

Planbestemmelsene knyttes generelt til hele området eller til spesifikke arealformål, og er sammen med kartet juridisk bindende. Bestemmelsene klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-6, 1. ledd vil kommunedelplan Sirdal nord med bestemmelser være rettslig bindende med unntak av områder hvor det foreligger innsigelse.
Dette gjelder for områdene 7_1, 7_3, 7_5 på Nesset og område 21_18 i Ousdal.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-17 er kommunedelplaner for Sinnes-Tjørhom ID 2006013, Fidjeland-Kvæven ID 2006012, Ådneram-Suleskard ID 2006011 og kommuneplan Sirdal ID 2006010 opphevet/erstattet ved vedtak av kommunedelplan Sirdal nord ID 2016008.

Følgende disposisjonsplaner er ved vedtak av kommunedelplan Sirdal nord, ID 2016008 opphevet:

Ousdal, ID 1976002
Sinnes, ID 1972001
Fidjeland – Surtekvæv, ID 1972005
Ådneram «Thu-feltet», ID1975002
Ådneram – Bjønnsivatn, ID 1971001
Suleskard ID, 1974001

Opphevingen gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

 

GODKJENTE REGULERINGSPLANER

1. Øyne hyttefelt, Sinnes
Kommunestyret har i sak 18/25 vedtatt reguleringsplan for Øyne hyttefelt, del av gnr. 9, bnr. 12, plan ID 2016005.

Formålet med planen er forlengelse av eksisterende vei ned i søndre del av planområdet, flytting av en tomt, en begrenset fortetting i området, samt tilrettelegge for tilkobling av flere av de eksisterende hyttene til kommunalt vann- og avløp.

Planforslaget inneholder 41 tomter for fritidsbebyggelse.

I henhold til PBL § 12-14 oppheves/erstattes reguleringsplan med ID 2009009 av ny plan.

Gjeldende utbyggingsavtale fra 15.04.11 skal videreføres men utvides med 3 enheter.

2. Ukviglstøl kolonihage, Tjørhom
Kommunestyret har i sak 18/23 vedtatt reguleringsplan for Ukviglstøl kolonihage, del av gnr. 10, bnr. 4, plan ID 2014004.

Formålet med planen er utbygging av kolonihager med tilhørende bebyggelse, adkomstveier, parkering, friluftsområde mv.

Planforslaget inneholder:

  • 5 eksisterende fritidsboliger (Bff_1 – Bff_5)
  • 26 kolonihageparseller med fritidsboliger (K1 – K26)
  • Kjøreveier, parkering, gangveier, skiløype, tursti, friluftsområder, jordbruk, naturformål, energianlegg, område for lek, aking, skilek, annen veigrunn.

3. Surtekvæven, Fidjeland
Kommunestyret har i sak 18/21 vedtatt reguleringsplan for Surtekvæven, Fidjeland del av gnr. 3, bnr. 30-33 mfl., plan ID 2013002

Formålet med planen er fortetting av eksisterende hytteområde med tilhørende atkomstveger, parkering, ski- og turløypetraséer mv.

Planforslaget inneholder:

  • 12 eksisterende hyttetomter
  • ​77 nye fritidsboligtomter der 11 kan bebygges med to fritidsboenheter(totalt 88 nye fritidsboligenheter)
  • Nærmiljøanlegg, lekeplass, tur- og skiløypetraséer
  • ​Atkomstveger, parkering, renovasjonsanlegg og energianlegg

I henhold til PBL § 12-14 oppheves/erstattes reguleringsplan «Fidjeland – Surtekvæven – Smedvigs Tankrederi» med plan-ID 1972005 av ny plan.

I henhold til PBL § 12-14 oppheves/erstattes del av reguleringsplanen «Kvednhusbakken, Jogledalen – Fidjeland» med plan-ID 2009016 vedtatt 11.09.2014 som blir berørt av ny detaljreguleringsplan.

 

4. Fv. 468, reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fintlandsmonane - Seland bru
Kommunestyret har i sak 18/9 vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fintlandsmonane – Seland bru, plan ID 2015008.

Formålet med planen er å regulere for utbygging av gang- og sykkelveg langs fv. 468 på strekningen fra Fintlandsmonane til Seland bru.

I henhold til PBL § 12-14 oppheves sammenfallende del av disse planer reguleringsplanene:

• områdereguleringsplan Tonstad ID, plan ID 2013003
• reguleringsplan Tonstad skole og barnehage – trafikal løsning, plan ID 2014009

ENDRING AV REGULERINGSPLANER 

Rådmannen har i sak 2018/120 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Sinneslia, planID2015007. Endring av reguleringsplan for gnr. 9, bnr. 2.

Rådmannen har i sak 2018/115 vedtatt mindre endring reguleringsplan for hytter på gnr. 10, bnr. 29, Furuåsen – Tjørhom, planID 2004012. Endring av reguleringsplan for gnr. 10, bnr. 28, fnr. 45.

 

Generelt:

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. §1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

Opphevingen av reguleringsplaner gjelder også alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser.

Plankart og tilhørende dokumenter vil når de er ferdigstilt bli lagt tilgjengelig på Sirdal kommunes hjemmeside www.sirdal.kommune.no

 

GODKJENTE UTBYGGINGSAVTALER

Kommunestyret har i sak 18/24 i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 17 godkjent utbyggingsavtale av 28.02.2018, mellom grunneier av gnr. 10. bnr. 4, Ole Johan Tjørhom, utbygger Sirdal Utvikling AS og Sirdal kommune, for utbygging i henhold til vedtatt reguleringsplan for Ukviglstøl kolonihage, plan ID 2014004, gnr. 10, bnr. 4, Tjørhom.

Vedtak av utbyggingsavtaler kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 17-5.

 

 

Sirdal kommune

Enhet for arealforvaltning