Godkjente planer
Kommunestyret har i sak 18/143 den 22.11.2018 vedtatt reguleringsplan Kvevæn, Kvæven, gnr. 5, bnr. 3, plan-ID 2012009.

Utbyggingsavtaler
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres at: Utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan Kvæven, Kvæven, plan ID 2012009 ble godkjent i kommunestyret 22.11.2018, K-sak 18/144.
Vedtak av utbyggingsavtale er ikke gjenstand for klage.

Endring av Reguleringsplaner

Reguleringsplan for Gravasstølen, planID2011002
Endring av reguleringsplanen for gnr.11, bnr. 90 og 91, DS18/750

Reguleringsplan for Sinneslia, planID2015007
Endring av reguleringsplanen for gnr.9, bnr.258, tomt 34, DS 18/779

Rådmannen har i delegert sak 18/783 den 22.11.2018 vedtatt endring av reguleringsplan for Furåsen, gnr. 10, bnr. 4 og 28, Tjørhom, plan-ID 2012006.

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. §1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Vest-Agder er klageinstans.
For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

Når planene er ferdigstilt vil de bli lagt inn i kommunens planregister.