1. Rådmannen har i ds-sak 20/514 vedtatt endring av reguleringsplan Rubetødnane Aust, Sinnes plan ID 2017002. Endringen gjelder tomt BF3
 • Byggeområde, bygge- og tomtegrense
 • Maks BYA
 • Fyllingsfot utenfor byggegrense

 

 1. Rådmannen har i ds-sak 20/436 vedtatt endring av reguleringsplan Andetjødn , Sinnes plan ID 2014001. Endringen gjelder
 • Bestemmelser for parkeringsplassene P2 og P3 i planområdet

 

 1. Rådmannen har i ds-sak 20/517 vedtatt endring av reguleringsplan Brende Myrane Omlid,  plan ID 2005004. Endringen gjelder
 • Innregulering av 3 nye hyttetomter (100-102) langs veien opp til Kroknuten nord i feltet.
 • Nytt areal for fellesparkering til tomtene i nord; FP3.
 • Flytting/grensejustering av arealteiger direkte berørt av overnevnte punkter.
 • Rydding i gjeldende planbestemmelser (omfatter nye og eksisterende tomter).

 

 1. Rådmannen har i ds-sak 20/520 vedtatt endring av reguleringsplan Slettekvæv , Sinnes, plan ID 2004059. Endringen gjelder
 • Tilføyelse i bestemmelsen for å tillate oppføring av grillbu i SP-Fri.

 

 

Vedtakene er et enkeltvedtak og kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket, oppgi vedtaket det blir klaga over, den eller de endringer som er ønskelige, og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så seint at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid blir du også bedt om å oppgi når denne meldingen kom fram.

 

Tonstad, 15.07.2020

Arealenheten