Endring av Reguleringsplaner

Rådmannen har i delegert sak 20/635 den 20.10.2020 vedtatt endring av reguleringsplan for Sinneslia, Sinnes, plan ID 2008005. Endringen gjelder tomt gnr. 9, bnr. 5, fnr. 36.

DS – sak 20/633 – endring av reguleringsplan Svartevasstjødn, plan ID 2005007.

Rådmannen har i delegert sak 20/635 den 17.09.2020 vedtatt endring av reguleringsplan for GP-området, Tjørhom, plan ID 2014005. Endringen gjelder område BFKTBF1 med bestemmelsesområde #1.

Reguleringsplan for Ådneram fjellgrend, plan ID2009011
Endring av reguleringsplan for gnr. 2, bnr.89, tomt T31. DS 20/632

Reguleringsplan for Hoppmannsknuten, plan ID2010004
Endring av reguleringsplan for gnr. 7, bnr.290, tomt 6 a/b. DS 20/721.

Reguleringsplan for Brende heia, plan ID2009008
Endring av reguleringsplan for gnr. 7, bnr.253, tomt BF65. DS 20/616.

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages. Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16. Når planen er ferdigstilt vil den bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no