• Endring av plankart og bestemmelse i reguleringsplan for Rubetødnan, plan ID1992002. 
    Endring av plankart for 9/3/19, ds-sak 21/620. 
     
  • Rådmannen har i sak 21/609 den 20.08.2021 vedtatt endring av reguleringsplan for Soleiknuten, plan ID 2016009, gnr. 9, bnr. 14 m. fl., Sinnes. 

            Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages. 

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om  vedtaket er kommet til parten. Statsforvalteren i Agder er klageinstans.