Rådmannen har i sak 21/702 den 10.09.2021 vedtatt endring av reguleringsplan for Gravasstølen hyttefelt, plan ID 2011002, gnr. 11, bnr. 3 og 6 m. fl., Handeland. Endringen gjelder justering av bestemmelser for takvinkel for leilighetsbygg.

Reguleringsendring for Rubetødnane aust, plan ID2017002.
Endring av reguleringsplan for gnr. 9, bnr. 22, feste nr. 46. DS 21/690

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Statsforvalteren i Agder er klageinstans.