• I DS-sak 22/735 av 07.11.2022 er det fattet vedtak om endring av reguleringsplan Hoppmannsknuten, plan ID 2010004.
  • I DS-sak 22/736 av 22.11.2022 er det fattet vedtak om endring av reguleringsplan Hoppmannsknuten, plan ID 2010004.

Oppdaterte plandokumenter for reguleringsplan Hoppmannsknuten, plan ID 2010004 finnes på arealplaner.no

  • Kommunestyret har i sak 22/68 godkjent reguleringsplan for «Masseuttak Valevatn», Dorga plan ID 2020004

Ravi rådgiving har på vegne av forslagsstiller Tonstad Maskin Teknikk AS fremmet reguleringsforslag for et område som berører del av gnr. 13, bnr. 1og 9, bnr. 2, 15 ved Valevatn, Dorga. Planområdet ligger like ved Hunnedalsveien (fv. 450) mellom Sinnes og Byrkjedalen.

Området er del av gnr. 13, bnr 1 og 9, 2 og 15. Grunneiere er Kjell Dorga, Gaute Dorga og Ole Per Dorga.

Formålet med reguleringsplanen er utbygging/utvikling til masseuttak.

Plandokumentene finnes på:  https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/372

 

•             Endring av reguleringsplan for Sinneslia, plan ID2015007.

Endring av reguleringsplan for gnr.2, fnr.12, tomt EH5, DS 22/544

 

Arealforvaltning 07.12.2022

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket, oppgi vedtaket det blir klaga over, den eller de endringer som er ønskelige, og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så seint at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid blir du også bedt om å oppgi når denne meldingen kom fram.

 

Dersom noen med klageadgang vil bestride gyldigheten av vedtaket, herunder fremme krav om erstatning, er det et vilkår for å reise sak for

domstolene at vedkommende har benyttet sin adgang til å påklage vedtaket og at klagen er avgjort av høyeste klageinstans som står åpen.

Det vises til forvaltningsloven § 27 b.