Reguleringsplan for Hoppmansknuten tomt 32, plan ID2010004

Endring av reguleringsplanen for gnr. 7, bnr. 318, tomt 34. DS 23/45

 

GODKJENTE REGULERINGSPLANER

 

Kommunedirektøren har i sak 22/777 den 19.12.2022 vedtatt endring av områdereguleringsplan for Tonstad, plan ID 2013003. Endringen gjelder eiendom gnr. 52, bnr. 103 m. fl. (Tonstadli).

 

Kommunedirektøren har i sak 22/810 den 21.12.2022 vedtatt endring av reguleringsplan for Surtekvæven, plan ID 2013002, Fidjeland. Endringen gjelder eiendom gnr. 3, bnr. 113 og 141.

 

Kommunestyret godkjente i møte 15.12.2022, PS-sak 22/88 reguleringsplan for Donseknuten, plan ID 2018003.

 

Området er del av gnr. 21, bnr. 17 m.fl. Grunneiere er Johan Eiane med flere.

Formålet med reguleringsplanen er utbygging av 3 nye fritidsboliger, samt nye parkeringsplasser på Flesebekk.

 

Planforslaget er i tråd med kommunedelplanens arealdel.

 

Forslag til nye reguleringsplan for Donsen, del av gnr. 21, bnr. 17, plan ID 2018003 omfatter:

7 eksisterende fritidsboliger

3 nye fritidsboliger

total 10 fritidsboligenheter

atkomstveger – sommerveger

parkering

tur-/skiløyper

friluftsformål

 

Sammenfallende del av plan ID 1993004 og 2004013 erstattes av ny reguleringsplan.

 

Oppdaterte plandokumenter vil bli lagt ut på arealplaner.no | 2018003 > Plandokumenter

 

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket, oppgi vedtaket det blir klaga over, den eller de endringer som er ønskelige, og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så seint at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid blir du også bedt om å oppgi når denne meldingen kom fram.