Rådmannen har i delegert sak 20/327 den 14.05.2020 vedtatt endring av områdereguleringsplan for Tonstad, plan ID 2013003. Endringen gjelder gnr. 52, bnr. 172 og 185 m. fl.

Rådmannen har i delegert sak 20/321 den 30.04.2020 vedtatt endring av områdereguleringsplan for Tonstad, plan ID 2013003. Endringen gjelder gnr. 52, bnr. 209.

Kommunestyret har i sak 20/44 den 28.05.2020 vedtatt endring av reguleringsplan for Skittfoss, gnr. 48, bnr. 25, Josdal, plan ID 1993002

Rådmannen har i delegert sak 20/456 den 22.06.2020 vedtatt endring av reguleringsplan for Sinneslia teig 3, plan ID 2012010, gnr. 9, bnr. 6, Sinnes.

 

Reguleringsplan for Ådneram fjellgrend, plan ID2009011.
Endring av reguleringsplan for gnr. 2, bnr. 91, tomt 33. DS 20/357
Endring av reguleringsplan for gnr. 2, bnr. 93, tomt 35. DS 20/358

Reguleringsplan for Furuåsen – Tjørhom, plan ID2014006
Endring av reguleringsplan for bnr. 10, bnr. 11, tomt 18- 22. DS 20/341

Reguleringsplan for Soleiknuten, plan ID2016008
Endring av reguleringsplan for gnr. 9, bnr. 14. DS 20/448

Reguleringsplan for Surtekvæven, plan ID2013002
Endring av reguleringsplan for bnr. 3, bnr. 113, tomt 55. DS 20/382

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder er klageinstans

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.