Rådmannen har i ds-sak 21/432 vedtatt mindre endring av reguleringsplan Furåsen, plan ID 2004012.

Reguleringsendring for Myraleitet boligfelt, plan ID2015013. Endring av reguleringsplan for gnr. 9, bnr.326. DS 21/414.

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. §1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder er klageinstans

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.