Under henvisning til plan- og bygningslovens §§ 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret har vedtatt følgende reguleringsplaner:

  1. Reguleringsplan Bakken gård, Sinnes, plan ID 2018004, gnr. 9, bnr. 1 godkjent i k-sak 20/62 den 17.06.20.

Planen omfatter:

Planforslaget inneholder 17 nye og 3 eksisterende fritidsboligenheter. Til sammen blir det 20 fritidsboligenheter. Planen vil erstatte dagens campingdrift på området.
Eksisterende løe planlegges revet for å gi plass til leilighetsbygget. Leilighetsbygget planlegges med en underetasje for parkering og til garasje- / lagerformål for traktor, redskaper mm.

For øvrig reguleres uteoppholdsareal, lekeplasser, atkomstveg og parkeringsplasser.

  1. Reguleringsplan Furåsen, Tjørhom, plan ID 2019001, gnr. 10, bnr. 4 og 28 godkjent i  k-sak 20/61 den 17.06.20.

Planen omfatter:

58 nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, friluftsområder, lekeplass samt ski- og turløyper. I tillegg inngår 6 tomter fra gjeldende reguleringsplan 2012006. Til sammen blir det 64 fritidsboligenheter.

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages. Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i  Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

Når planene er ferdigstilt vil de bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no

Tonstad 29.06.2020
Enhet for arealforvaltning