Kommunestyret godkjente i sak 21/6 den 04.02.2021 utbyggingsavtale knyttet til reguleringsplan for Brekkebua, Sinnes, plan ID 2019003.

Endring av reguleringsplaner 

Reguleringsplan for Gravatn plan ID2016010
Endring av reguleringsplan for gnr. 11, bnr.103. DS 21/86.

Reguleringsplan for Lindåsen plan ID2005009
Endring av reguleringsplan for gnr. 25, bnr.12, tomt 57. DS 21/119

Rådmannen har i delegert sak 21/138 den 23.02.2021 vedtatt endring av reguleringsplan for Ådneram fjellgrend, plan ID 2009011.

Reguleringsplan for Bjørnestad – Grubeli rehabiliteringssenter, plan ID2015001
Endring av reguleringsplan for gnr. 29, bnr.30. DS 21/135

Rådmannen har i delegert sak 21/148 den 26.02.2021 vedtatt endring av reguleringsplan for Suleskard fjellgård, plan ID 2014010.

Rådmannen har i DS‐sak 21/93 vedtatt endring av reguleringsplan Sinneslia, plan ID 2015007. Endringen gjeler kjøreatkomst til eiendommen gnr. 9, bnr. 327.

Rådmannen har i DS‐sak 21/118 vedtatt endring av reguleringsplan Sinneslia, plan ID 2015007. Endringen gjelder byggegrense på tomt EH13.

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Statsforvalteren i Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.