Handeland renseanlegg eies og driftes av Sirdal kommune. Renseanlegget er bygget på grunnlag av kommuneplanen som åpnet for en stor turistsatsing i Øvre Sirdal med hovedvekt på hytteutbygging. Renseanlegget erstatter og 3 eksisterende renseanlegg som legges ned. 

Renseanlegget ligger på Handeland, ca.2,5km nord for Dorgefoss og ca. 3km sør for Tjørhom. Hele Sira-vassdraget er regulert på grunn av utbyggingen til Sira-Kvina kraftselskap. Renseanlegget er derfor plassert på Handeland, nedstrøms Tjørhom kraftstasjon. Dette området er den delen av Sira-vassdraget med størst vannføring pga utløpet fra Tjørhom kraftverk. Plasseringen er og gjort med tanke på at hoveddelen av vannføringen deretter blir ledet gjennom tunneler til Tonstad kraftstasjon. Eventuelle problemer nedover i Sira-vassdraget pga utslipp fra Handeland renseanlegg og liten vannføring pga regulering av vassdraget er dermed borte.

Tilknytningene til renseanlegget består i hovedsak av hytter og noe hotellvirksomhet. Det er forholdsvis få helårsboliger tilknyttet anlegget. Det forventes en omfattende hytte- og hotellutbygging i årene fremover. Renseanlegget er bygget med kapasitet for fremtidig utbygging.

Handeland renseanlegg mottar svært varierende vannmengder. Det høye antallet hytter som er tilkoplet gjør at belastningen i sommerhalvåret kan variere fra minimal belastning i ukene til middels belastning i helgene. I vinterhalvåret kan belastningen variere fra minimal belastning i ukene til meget høy belastning i helgene. Maks belastning, som er den dimensjonerende belastningen, vil kun være opptredende i vinterferie og påskeuken. Det er derfor satset på prosesser som er i stand til å møte slike utfordringer.

Handeland renseanlegg blir i 2018- 2019 utvidet til en kapasitet på 10 000pe organisk belastning og 15 000pe hydraulisk belastning. Utvidelsen tilsvarer en kapasitet på 4200 hus/ hytter med en maksimal døgnbelastning på 70 l/s.

Ny utvidet utslippstillatelse ble gitt 27.10.2017:
Utslippstillatelse 
Utslipptillatelse vilkårsdel 

Det ble i 2016-2017 utført resipentovervåkning av Siravassdraget med tanke på effekten av Handeland renseanlegg:
Rapport 2017

I 2018 ble resipentovervåkningen videreført ifølge krav gitt i ny utslipptillatelse:
Resipentovervåkning 2018