Nå kan du søke om kultur- og idrettsstipend fra Sirdal kommune

Søknadsskjema: 
Idrett- og Kulturstipend - PDF
Idrett- og Kulturstipend - Word

Skjemaet sendes inn til: post@sirdal.kommune.no

Kulturstipend:

Stipendordningen skal være en støtte og oppmuntring til videre utvikling/utdanning innenfor det utvidede kulturbegrepet. Ordningen retter seg mot aktører som satser innenfor sin kunstart, og til prosjekt som kan være knyttet til dette. Stipendet vil kunne oppfattes som en viss kompensasjon for tap av inntekt som følge av satsing/utdannelse. Stipend kan også søkes i forbindelse med dekning av deler av utgifter til relevante kurs og lignende.

Kulturstipend skal være en støtte og oppmuntring til videre utvikling/utdanning for skapende og utøvende talent og til spesielle arbeidsoppgaver som er til nytte for kulturlivet i Sirdal.

Søkere av kulturstipend må være registrert i folkeregisteret i Sirdal kommune eller ha nære bånd til kommunen.

Idrettsstipend:

Søknaden må inneholde en kort oversikt over idrettsutøverens personalia, samt de fremste prestasjoner så langt og fremtidige målsettinger. Idrettsutøvere som mottar stipend skal profilere/synliggjøre at de er støttet av Sirdal kommune. Mottakere av idrettsstipend vil få utdelt en «profileringspakke» fra kommunen som de må bruke i henhold til sin aktivitet. Bruken av profileringspakken må være avklart mellom stipendmottaker og kommunen.

Idrettsstipend kan tildeles personer som har vist gode prestasjoner og som synes å ha gode utviklingsmuligheter. Søkere som driver innen en sportsgren som er definert som en idrett inn under Norges idrettsforbund skal prioriteres. Idrettsstipend tildeles en til to søkere.

Søkere av idrettsstipend må være registrert i folkeregisteret i Sirdal kommune eller ha nære bånd til kommunen. Søkere som har direkte tilknytning til det lokale idrettsmiljøet i kommunen vil bli prioritert ved tildeling.

I forhold til idrettsstipend vil Sirdal idrettsråd være høringsinstans.

Felles retningslinjer for begge ordningene:

Stipend må den enkelte søke på selv. Søknaden skal inneholde en begrunnelse, samt dokumentasjon og oversikt over relevante kostnader. Det kan søkes stipend for 1 år av gangen. Maksimalt stipend pr. år settes til kr. 50.000. Det er kun mulig å bli tildelt stipend 2 ganger. Søkere av idrett- og kulturstipend må ha fylt 16 år.

Frist for å søke stipend er 15.november. Markering av de som har mottatt stipend skjer ved en passende høytidelig anledning. Før utvalg for oppvekst og levekår tildeler stipend, skal det foreligge en uttalelse fra arbeidsgruppen som er nedsatt av utvalget.