I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8 og på vegne av Kalveløa AS, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for Kalveløa på Solheim i Sirdal. Planområdet omfatter del av gnr/bnr 8/1 og 8/1/115. Ny plan vil oppheve eksisterende plan for Kalveløa Caravanoppstilling (PlanID 2008011) i sin helhet.

 

Formålet med planarbeidet er å omregulere fra campingoppstilling til fritidsbebyggelse i den sørlige delen av planområdet, jmf også kommunestyrevedtak 29.06.21, sak 21/66.

 

Det planlegges 14-16 fritidsboliger i størrelse 35-40m2 BYA, eks biloppstilling. Det skal settes av arealer for felles aktiviteter og opphold. Planarbeidet skal også avklare trase gjennom planområdet for atkomst til Solheim Hyttegrend sør for Kalveløa (se egen kunngjøring). Planprosessen vil også kunne omfatte andre forhold etter innspill/ nærmere vurdering. 

 

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

 

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding. Denne kan sees på www.karttjenester.no/planvarsel.

 

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal, tlf. 45 86 54 10. Eventuelle innspill til planarbeid / utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 27.08.2021 til:

                                                                                 karttjenester.jpg

E-post: jorenola@karttjenester.no

 

kalveloa.jpg