På vegne av Sirdal Hytteutvikling AS og i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for ovennevnte område.
 
Planområdet er utvidet mot nordvest ift grense for eksisterende. Dette for å vurdere aktualitet av å endre formål for dette arealet fra landbruk til friluftsformål. Grensa er lagt inntil alpintrace i planen for Ålsheia. Planområdet er videre utvidet for å innlemme gnr.9 bnr.393 fnr.8 og mot sør ut i Beinesvatn.
 
Planområdet vil oppheve eksisterende plan Slettekvæven (planID 2004059) i sin helhet og overlappende deler av plan for Ålsheia skisenter (planID 2003012).
 
Formålet med reguleringen er fortetting med ca 6-8 fritidsboliger, tilrettelegge for sammenkobling av G/S-vei langs Beinesvatn, samt tilrettelegge for atkomst frem til området 9-12 i kommunedelplan Sirdal Nord. Planen vil oppdatere eksisterende plan i hht gjeldende planlov og det vil bli foretatt en generell oppdatering / modernisering av planens bestemmelser. Planarbeidet utløser krav om regulering av tomtegrenser rundt eksisterende festetomter. Planprosessen vil også kunne omfatte andre forhold etter innspill/nærmere vurdering.
 
Utnyttelsesgrad for nye hytter vil være ca 275m2 BYA. I tråd med den generelle utvikling vil det være aktuelt å vurdere mulighet for noe øket utnyttelsesgrad for eksisterende hytter. I tråd med overordnet plan og praksis i dag vil det for utnyttelsesgrad bli innført BYA som erstatning for T-BRA. Fortetting vil skje ved 2-4 nye hytter blant de eksisterende hyttene, samt 3-4 hytter vest for eksisterende bebyggelse (se illustrasjon i kart). Det siste vil kreve forlengelse av atkomstvei. Evt innregulering av nye fellesområder vil bli vurdert. Standard på eksisterende sti langs Beinesvatn skal forbedres og etableres som regulert G/S-vei. Mindre justeringer av trase kan være aktuelt.
 
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt kommunen for behandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.
 
Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.
 
Utbyggingsavtalen skal inngås mellom Sirdal kommune og grunneier/utbygger. Utbyggingsavtalens formål er å bidra til finansiering av infrastruktur og fellestiltak i området omkring og innen planområdet.
 
Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal, tlf. 45 86 54 10.
 
Eventuelle merknader og innspill til planarbeid eller utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 20.08.2020 til Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad eller pr. e-post til: post@karttjenester.no
 
Kart over planområdet
Slettekvæv_foretting_kart annonse_2.jpg