I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8 og på vegne av Solheim Hytteutvikling AS, kunngjøres herved oppstart av detalj-regulering av ovennenvnte område. Planområdet inngår i området 8_6 som er avsatt til fritidsbebyggelse i kdp Sirdal Nord. Området er ikke tidligere regulert. Planområdet grenser inntil plan for Kalveløa Caravanoppstilling (PlanID 2008011).

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Det legges i utgangspunktet til grunn ca. 40 fritidsboliger, men det vil bli gjort nærmere vurdering av dette i det videre planarbeidet.

 

Atkomst til planområdet vil skje via avkjørsel til Kalveløa og videre i trase gjennom dette området (se egen annonsering for ny plan under utvikling for dette området). Det går skiløype gjennom planområdet og det vil bli planlagt planfri krysning mellom vei og skiløype. Traseen for skiløypa vurderes lagt noe om og nærmere elva og deler av skiløypa vurderes oppgradert til turvei.

 

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandling om utbyggingsavtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

 

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding. Denne kan sees på www.karttjenester.no/planvarsel.

 

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/Jøren-Ola Ousdal, tlf. 45 86 54 10. Eventuelle innspill til planarbeid / utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 27.08.2020 til:

 

                                                                               karttjenester.jpg

Postboks 158

4441 Tonstad

E-post: post@karttjenester.no

 

solheim.jpg