Rådmannen har i ds-sak 20/438 den 04.02.2020 vedtatt å legge reguleringsplan for Tverrli, plan ID 2019005 ut til offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12 –10 og 11.

Beliggenhet: gnr. 3, bnr. 4, Fidjeland.
Grunneier: Jon, Gunnar, Torulf Fidjeland.

Reguleringsplanen følger opp kommunedelplan Sirdal nord, område 3_21 og 3_19.

Formålet med planen er utbygging av 16 frittstående fritidsboliger. I planområdet inngår også infrastruktur, friluftsområder, lekeplass, og uteoppholdsområde.
Det nye planforslaget berører eksisterende reguleringsplan Tverrli Vest, for gnr. 3, bnr. 4 plan ID 2019005, og vil ved vedtak oppheve/erstatte sammenfallende områder.

Reguleringsplan for Tverrli Vest, plan ID 2019005 vil ha felles plangrense med reguleringsplan for Tverrli, plan ID 2010008.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2019005

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 13.07. – 31.08.2020.

Eventuelle merknader til planen må være sendt innen 31.08.2020. Merknader kan sendes via plandialog http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn, post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.

Tonstad, 08.07.2020
Enhet for arealforvaltning