Kommunedirektøren har i ds-sak 22/262 den 06.04.2022 vedtatt å legge reguleringsplan for Finnstølbekken, Fidjeland plan ID 2019016 ut til offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12 –10 og 11.

Beliggenhet: gnr. 3, bnr. 5, Fidjeland. Grunneier Jenny Kristin Fidjeland.

Formålet med planen er utbygging av 54 nye fritidsboligtomter med tilhørende infrastruktur, friluftsområder, lekeplass/uteoppholdsareal samt ski- og turløyper. På 10 tomter foreslås det mulighet for å bygge vertikaldelte enheter.

I reguleringsplanen inngår 5 eksisterende fritidsboligtomter.

Til sammen vil planområdet inneholde 69 fritidsboligenheter.

Ifølge kommuneplan: Kommunedelplan Sirdal nord avsatt som område for framtidig fritidsbebyggelse 3_4.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/367 i tiden 25.04. – 06.06.2022.

 

Eventuelle merknader til planen må være sendt Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller post@sirdal.kommune.no innen 06.06.2022.