Rådmannen har i ds-sak 21/22 den 11.01.2021 vedtatt å legge reguleringsplan for Solheim ferie- og rekreasjonssenter, plan ID 2018001 ut til offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12 –10 og 11.

Beliggenhet: gnr. 8, bnr. 35, Solheim.
Grunneier: Kapasitet AS.

Reguleringsplanen er iht. kommunedelplan Sirdal nord, plan ID 2016008, område 8_1 og 8_2.

Planforslaget inneholder 4 fritidsboligenheter og innenfor byggeområde fritids- og turistformål (FT) planlegges den eksisterende «Øglændhytta» med 60 sengeplasser revet og erstattet med nytt bygg med inntil 96 sengeplasser. I tillegg inneholder planen tilhørende infrastruktur, friluftsområder samt uteoppholds- og lekeområde.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2018001

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 01.02. – 15.03.2021.

Eventuelle merknader til planen må være sendt innen 15.03.2021. Merknader kan sendes via plandialog http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn, post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.