Under henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 kunngjøres herved endring av reguleringsplaner.

Kommunestyret vedtok i sak 20/111 den 12.11.2020 endring av områdereguleringsplan Tonstad, plan ID 2013003.

Endringen gjelder innregulering av flomsikringstiltak – del 1 og innregulering av hensynssone flom for 200 årsflom med klimapåslag.

Kommunestyret vedtok i sak 20/110 den 12.11.2020 endring av reguleringsplan Sinneslia, plan ID 2015007.

Endringen gjelder utnyttelsesgrad for tomt 20.

Plandokumentene er tilgjengelig på:
https://kommunekart.com/?funksjon=vispunkt&x=58.64336713431344&y=7.07794189453125&zoom=9&bakgrunnskart=0&kartlag=%3B&

Vedtakene er et enkeltvedtak og kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune Rådhuset, 4440 Tonstad. Det må oppgi hvilket vedtak det blir klaget over.

Dersom noen med klageadgang vil bestride gyldigheten av vedtaket, herunder fremme krav om erstatning, er det et vilkår for å reise sak for domstolene at vedkommende har benyttet sin adgang til å påklage vedtaket og at klagen er avgjort av høyeste klageinstans som står åpen. Det vises til forvaltningsloven § 27 b.

Enhet for arealforvaltning