Offentlig ettersyn reguleringsplan for kraftvitensenter og aktivitetspark, gnr. 52, bnr. 130 m. fl., Tonstad,

plan ID 2022002

 

Bilde Offentlig ettersyn plan

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø har i sak 22/43 den 14.06.2022 vedtatt å legge reguleringsplan for

kraftvitensenter og aktivitetspark, plan ID 2022002 ut til offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12-10.

 

Beliggenhet: gnr. 52, bnr. 130

Oppstartsmøte ble holdt: 15.03.2022

Melding om oppstart dato: 05.04.2022

 

Reguleringsformål

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av et kraftvitensenter med fokus på vannkraftproduksjon og dens historie i Sirdal og Norge,

samt en aktivitetspark (både på land og i vann). I reguleringsplanen inngår eksisterende bygningsmasse – messe og hovedkontor til Sira-Kvina kraftselskap.

Det er ønskelig å utvide messebygningen slik at den kan romme, i tillegg til kraftvitensenter, et overnatting- og spisested, samt et treningssenter.

 

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på:

Arealplaner

i tiden 15.06. - 12.08.2022

 

Eventuelle innspill/merknader til planen må være sendt Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad

eller post@sirdal.kommune.no innen 12.08.2022 (ref. 2022/75)

 

 

Tonstad, 15.06.2022

Enhet for arealforvaltning