Rådmannen har i ds-sak 20/567 den 17.08.2020 vedtatt å legge reguleringsplan for Brekkebua, plan ID 2019003 ut til offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12 –10 og 11.

Beliggenhet: gnr. 9, bnr. 10 og 59, Sinnes.
Grunneier: Tordis Brekke.

Reguleringsplanen følger opp kommunedelplan Sirdal nord, område 9_8.

Formålet med planen er utbygging av leiligheter for kombinert bruk bolig/fritidsbolig samt næringsdel med kiosk/bevertning. Planforslaget inneholder areal for uteopphold og lek samt atkomst og parkering.

Til sammen vil planområdet inneholde inntil 10 nye enheter for bolig og fritidsbolig. I tillegg næringsdel med kiosk/bevertning.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2019003

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 31.08.2020 – 12.10.2020.

Eventuelle merknader til planen må være sendt innen 12.10.2020. Merknader kan sendes via plandialog http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn, post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.

Tonstad, 31.08.2020
Enhet for arealforvaltning