Reguleringsplan for Brende Myrane beliggenhet: gnr. 19, bnr. 2, Omlid.
Plan-ID 1046 2020002.

Forslagsstiller: Osli Eiendom AS
Grunneiere: Berit Syvertsen m.fl.

Det ble i delegert sak 21/584 den 20.07.2021 fattet vedtak om å legge planen ut til offentlig ettersyn og sende den på høring.

Reguleringsformål:

Formålet med planen er todelt; (1) samle fire eldre reguleringsplaner i én felles detalj-regulering for hele området, og (2) legge til rette for en fortetting med 9 nye fritidsbolig-tomter rundt Kroknuten i vest.
Planområdet består av 83 eksisterende fritidsboligtomter. Med 9 nye tomter og at det er foreslått å endre en vertikaldelt fritidsbolig til separat tomt/enhet er totalt antall fritidsboligenheter i planforslaget økt til 93 

I planområdet inngår også infrastruktur, friluftsområder, stier, lek-, aktivitet- og uteoppholdsområder.

Ifølge kommuneplan: Kommunedelplan Sirdal nord, plan ID 2016008 – gjeldende reguleringsplaner med plan ID 2005004, 2011004, 2011010 og 2014011.

Reguleringsplankart, bestemmelser og planbeskrivelse følger vedlagt. 

Planforslaget med øvrige tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2020002 i tiden 30.08 – 12.10.2020.

Uttalelser til planen må være sendt post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad innen 12.10.2020.

Tonstad 30.08.2021
Enhet for arealforvaltning