Utvalg teknikk, landbruk og miljø har i ps-sak 20/54 den 12.05.2020 vedtatt å legge reguleringsplan for Heimre Kvednhusbakken, plan ID 2019004 ut til offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12 –10 og 11.

Beliggenhet: gnr. 9, bnr. 7, Sinnes.

Grunneier: Tone Marie Levang.

Reguleringsplanen er i henhold til avsatt formål i kommunedelplan Sirdal nord.

Formålet med planen er utbygging av 12 frittstående fritidsboliger (2 tomter kan seksjoneres og bebygges med 2 enheter) og ett område med konsentrert bebyggelse med inntil 8 fritidsboligenheter (leiligheter eller rekkehus). Det innebærer tilsammen inntil 22 nye fritidsboligenheter.

I planområdet inngår også infrastruktur, friluftsområder, stier, lek-, aktivitet-  og uteoppholdsområder.

I reguleringsplanen inngår 3 eksisterende fritidsboligenheter.

Til sammen kan planområdet inneholde inntil 25 fritidsboligenheter.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på

http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2019004

 

Forslagsstiller/regulant har i plankartet 29.06.2020 fulgt opp vedtak i TLM ved å gjøre en liten endring av vegtrase for vei 1 forbi eksisterende driftsbygning på gnr. 9, bnr. 7.

I dokumentet alternativ 1 vises skissert regulering av vei 1 med mur på strekningen forbi eksisterende driftsbygning på gnr. 9, bnr. 7.

Vi gjør oppmerksom på at vegplaner er under korrigering og vil bli oppdatert når endrede planer er mottatt.

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 13.07. – 31.08.2020.

Eventuelle merknader til planen må være sendt innen 31.08.2020. Merknader kan sendes via

plandialog http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn  , post@sirdal.kommune.no

eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.

 

Tonstad, 13.07.2020

Enhet for arealforvaltning