vapen.png

SIRDAL KOMMUNE

OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø har i sak 22/50 den 30.08.2022 vedtatt å legge reguleringsplan for masseuttak Bjunes, plan ID 2016001 ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl §§ 12-10 og 11.

Beliggenhet: gnr. 38, bnr. 1 – 3, Bjunes

Grunneiere: Anne Grethe B Åsemoen og Kenneth Sigbjørn Åsemoen (bnr. 1)

                     Bente Kleven Bjunes (bnr. 2 og 3)

Melding om oppstart dato: 22.04.2016                      

 

Reguleringsformål

Formålet med planen er utvidelse av eksisterende masseuttak på Bjunes med tilhørende infrastruktur.

I kommunedelplan Sirdal sør, plan ID 2013004, er deler av planområdet i sør avsatt til næringsvirksomhet (område N10), resterende del av planområdet er i kommunedelplanen avsatt til LNF formål.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/330 i tiden 16.09. – 28.10.2022.

Eventuelle innspill/merknader til planen må være sendt Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad eller post@sirdal.kommune.no innen 28.10.2022 (ref. 2016/12).